По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

ДВ. бр. 60 от 07.07.2020г.

Обн., ДВ, бр. 30 от 2 април 1999 г., изм., ДВ, бр. 63 от 1 август 2000 г., изм., ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм., ДВ, бр. 75 от 2 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 56 от 20 юни 2003 г., изм., ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 79 от 4 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 75 от 12 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм., ДВ, бр. 55 от 6 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 22 от 19 март 2010 г., попр., ДВ, бр. 23 от 23 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 29 от 16 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 30 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 14 юни 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 3 юни 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 1 от 2 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 12 октомври 2018 г., изм., ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 60 от 7 юли 2020 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. Този закон урежда:
1. (изм., ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм., ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества, както и върху пускането на пазара, вноса и износа на прекурсори;
2. (изм., ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) мерките срещу злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества;
3. (нова, ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) мерките по прилагането на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества, Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета относно определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите и Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 273/2004 и Регламент (ЕО) № 111/2005, наричани по-нататък съответно "Регламент 273/2004", "Регламент 111/2005" и "Регламент 1277/2005";
4. (предишна т. 3, ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) научноизследователската и експертната дейност, свързана с наркотични вещества и прекурсори.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...