По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДВ. бр. 57 от 14.07.2017г.

Обн., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2003 г., изм., ДВ, бр. 31 от 4 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 112 от 23 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 85 от 28 септември 2004 г., изм., ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 56 от 11 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 84 от 17 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 97 от 23 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 43 от 8 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 13 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 12 май 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 14 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 29 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 3 юни 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 30 септември 2016 г., изм., ДВ, бр. 57 от 14 юли 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на закона
history Чл. 1. (1) Този закон урежда създаването, обхвата, устройството, функциите и дейността на Комисията за финансов надзор.
(2) По смисъла на този закон финансов надзор е надзорът на:
1. (доп., ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп., ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 2011 г., доп., ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., доп., ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., доп., ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) дейността на регулираните пазари на ценни книжа, Централния депозитар, Фонда за компенсиране на инвеститорите, инвестиционните посредници, колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове и управляващите дружества, лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции, физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
2. (доп., ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп., ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм., ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) дейността на застрахователите съгласно Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване, дейността на презастрахователите, застрахователните брокери и застрахователните агенти съгласно Кодекса за застраховането и дейността на Гаранционния фонд по чл. 518 от Кодекса за застраховането;
3. (изм., ДВ, бр. 67 от 2003 г.) дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване и на управляваните от тях фондове съгласно Кодекса за социално осигуряване;
4. (нова, ДВ, бр. 43 от 2010 г., отм., ДВ, бр. 103 от 2012 г.)
(3) Комисията за финансов надзор, нейните органи и оправомощени длъжностни лица упражняват надзор чрез:
1. издаване на разрешения (лицензии) и одобрения, както и отказите за издаване на такива разрешения и одобрения;
2. извършване на проверки по документи и на място върху дейността на лицата по ал. 2;
3. прилагане на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания.
(4) Разпоредбите на закона не се прилагат за:
1. Националния осигурителен институт;
2. Националната здравноосигурителна каса.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.