По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДВ. бр. 26 от 22.03.2020г.

Обн., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2003 г., изм., ДВ, бр. 31 от 4 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 112 от 23 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 85 от 28 септември 2004 г., изм., ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 56 от 11 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 84 от 17 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 97 от 23 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 43 от 8 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 13 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 12 май 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 14 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 29 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 3 юни 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 30 септември 2016 г., изм., ДВ, бр. 57 от 14 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 62 от 1 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 28 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 7 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 28 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., доп., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 31 декември 2019 г., доп., ДВ, бр. 26 от 22 Март 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на закона
history Чл. 1. (1) Този закон урежда създаването, обхвата, устройството, функциите и дейността на Комисията за финансов надзор.
(2) По смисъла на този закон финансов надзор е надзорът на:
1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) дейността на регулираните пазари на ценни книжа, пазарните оператори, инвестиционните посредници, обвързаните агенти, многостранните системи за търговия, включително на пазарите за растеж, на организираните системи за търговия, централните депозитари на ценни книжа, Фонда за компенсиране на инвеститорите, доставчиците на услуги за докладване на данни, колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове и управляващите дружества, лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции, физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, агенциите за кредитен рейтинг, централните контрагенти, администраторите на бенчмарк, упълномощените съветници, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ, L 201/1 от 27 юли 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент 648/2012", Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент 1060/2009", Регламент (ЕС) № 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ, L 171/1 от 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/1011", Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ, L 115/1 от 25 април 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 345/2013", Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ, L 115/18 от 25 април 2013 г.), наричан по нататък "Регламент (ЕС) № 346/2013" и Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ОВ, L 123/98 от 19 май 2015 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2015/760";
2. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) дейността на застрахователите съгласно Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване, дейността на презастрахователите, застрахователните брокери, застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност съгласно Кодекса за застраховането и дейността на Гаранционния фонд по чл. 518 от Кодекса за застраховането;
3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване, на управляваните от тях фондове и на осигурителните посредници съгласно Кодекса за социално осигуряване;
4. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) дейността на други лица, които имат задължения по законите по т. 1 и 2;
5. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) дейността на лицата по т. 1 - 4, както и на нефинансовите контрагенти, на лицата с нетни къси позиции във финансови инструменти, на лицата, които са страни по сделки за финансиране на ценни книжа и на други лица във връзка с изпълнението на изискванията по Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 236/2012", Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 575/2013", Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 909/2014", Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 173/84 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 600/2014", Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ОВ, L 352/1 от 9 декември 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 1286/2014", Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 596/2014", и Регламент (ЕС) № 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 337/1 от 23 декември 2015 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 2015/2365".
(3) Комисията за финансов надзор, нейните органи и оправомощени длъжностни лица упражняват надзор чрез:
1. издаване на разрешения (лицензии) и одобрения, както и отказите за издаване на такива разрешения и одобрения;
2. извършване на проверки по документи и на място върху дейността на лицата по ал. 2;
3. прилагане на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания.
(4) Разпоредбите на закона не се прилагат за:
1. Националния осигурителен институт;
2. Националната здравноосигурителна каса.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...