По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ДВ. бр. 105 от 11.12.2020г.

Обн., ДВ, бр. 112 от 29 ноември 2002 г., изм., ДВ, бр. 114 от 30 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 51 от 6 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 54 от 16 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 99 от 17 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 4 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., доп., ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 38 от 8 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 13 от 12 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 6 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 20 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 38 от 24 април 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 11 декември 2020 г.

 

Глава първа.
Общи положения

Предмет
history Чл. 1. Този закон урежда създаването, статута, устройството и дейността на Националната агенция за приходите, както и правомощията на нейните органи.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...