По тематика > Безопасни условия на труд > Трудова заетост > ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021г.

Обн., ДВ, бр. 112 от 29 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 54 от 31 май 2002 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 26 от 21 март 2003 г., изм., ДВ, бр. 86 от 30 септември 2003 г., изм., ДВ, бр. 114 от 30 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 52 от 18 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 81 от 17 септември 2004 г., изм., ДВ, бр. 27 от 29 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 38 от 3 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 33 от 21 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 48 от 13 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 89 от 14 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 85 от 29 октомври 2010 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 1 юли 2014 г., доп., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 102 от 29 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 33 от 26 април 2016 г., изм., ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 8 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 91 от 2 ноември 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 Март 2020 г., изм., ДВ, бр. 21 от 12 Март 2021 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 26 от 2008 г.) Този закон урежда обществените отношения при:
1. насърчаването и запазването на заетостта;
2. професионалното ориентиране и обучението на възрастни;
3. посредничеството по информиране и наемане на работа в Република България и в други държави на български граждани, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
4. (отм., ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 21.05.2016 г.)
5. (нова, ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г., отм., ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 21.05.2016 г.)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...