По тематика > Счетоводство > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

ДВ. бр. 83 от 22.10.2019г.

Обн., ДВ, бр. 100 от 22 ноември 1996 г., изм., ДВ, бр. 86 от 30 септември 1997 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 май 1999 г., изм., ДВ, бр. 19 от 28 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 58 от 27 юни 2003 г., изм., ДВ, бр. 34 от 19 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., доп., ДВ, бр. 50 от 3 юли 2015 г., доп., ДВ, бр. 50 от 1 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 1 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 65 от 7 август 2018 г., изм., ДВ, бр. 83 от 22 Октомври 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет
history Чл. 1. (1) С този закон се урежда залогът, учредяван без предаване на заложеното имущество.
(2) За залозите по този закон се води регистър.
(3) (отм., ДВ, бр. 42 от 1999 г.)