По тематика > Безопасни условия на труд > Транспорт > ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА

ДВ. бр. 23 от 19.03.2021г.

Обн., ДВ, бр. 26 от 29 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 88 от 27 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 111 от 28 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 47 от 10 май 2002 г., изм., ДВ, бр. 118 от 20 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 9 от 31 януари 2003 г., изм., ДВ, бр. 112 от 23 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2004 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2004 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 104 от 27 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 64 от 8 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 75 от 18 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 87 от 5 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 55 от 19 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 99 от 16 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 22 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 25 февруари 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 37 от 22 май 2015 г., доп., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 30 от 15 април 2016 г., доп., ДВ, бр. 75 от 27 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 11 от 31 януари 2017 г., изм., ДВ, бр. 89 от 7 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 31 от 10 април 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 30 юли 2019 г., изм., ДВ, бр. 14 от 18 февруари 2020 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 19 март 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. (1) (доп., ДВ, бр. 39 от 2011 г.) С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътищата, както и с управлението на безопасността на пътната инфраструктура в Република България.
(2) Този закон не се прилага за:
1. (доп., ДВ, бр. 75 от 2009 г.) улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от републикански или общински пътища;
2. селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;
3. горските пътища;
4. частните пътища, неотворени за обществено ползване.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...