Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ДВ. бр. 61 от 02.08.2022г.

Обн., ДВ, бр. 58 от 22 май 1998 г., изм., ДВ, бр. 79 от 10 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 1999 г., доп., ДВ, бр. 26 от 23 март 1999 г., изм., ДВ, бр. 86 от 1 октомври 1999 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 24 от 24 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 34 от 6 април 2001 г., доп., ДВ, бр. 41 от 24 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 46 от 7 май 2002 г., изм., ДВ, бр. 96 от 11 октомври 2002 г., доп., ДВ, бр. 18 от 5 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 14 от 11 февруари 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 96 от 28 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 13 от 9 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 15 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 85 от 27 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., доп., ДВ, бр. 101 от 22 ноември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 14 юни 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 61 от 5 август 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 3 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 27 февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 28 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 17 юли 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 19 март 2021 г., попр., ДВ, бр. 25 от 26 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 61 от 2 август 2022 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (доп., ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2005 г.) Законът урежда:
1. (изм., ДВ, бр. 12 от 2015 г.) държавното подпомагане на земеделските стопани, включително земеделските производители;
2. прилагането на мерки за стимулиране на износа и за регулиране на вноса и износа на земеделски продукти.
3. (нова, ДВ, бр. 18 от 2006 г.) акредитацията, структурата, дейността и контрола върху Разплащателната агенция;
4. (нова, ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм., ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
5. (нова, ДВ, бр. 18 от 2006 г.) създаването и функционирането на Интегрирана система за администриране и контрол;
6. (нова, ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 12 от 2015 г.) прилагането на схемите за директни плащания в съответствие с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
7. (нова, ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2018 г.) прилагането на мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., както и на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. по чл. 21, параграф 1, букви "а" и "б", чл. 28, 29, 30, 31, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (EC) № 1305/2013", доколкото в този закон не е предвидено друго за Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;
8. (нова, ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) създаването и функционирането на информационна система за интегриране на пространствени и регистрови данни.

Годишен счетоводен семинар

25 януари 2023 г., гр. София, НДК, Зала "Люмиер"

Предлага се като:
ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС | УЧАСТИЕ НА МЯСТО

   Реклама:
   

в. "Седмичен законник"

   
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...