По тематика > Безопасни условия на труд > Образование > ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018г.

Обн., ДВ, бр. 68 от 30 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2000 г., изм., ДВ, бр. 111 от 28 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 103 от 5 ноември 2002 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., доп., ДВ, бр. 29 от 31 март 2003 г., изм., ДВ, бр. 28 от 1 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 62 от 1 август 2006 г., попр., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 36 от 15 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 6 ноември 2018 г.

 

Глава първа.
Общи положения

Цел и обхват на закона
history Чл. 1. (1) Този закон регулира обществените отношения, свързани със:
1. осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности;
2. задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда;
3. осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата на професионалното образование и обучение, основаващи се на сътрудничество между нейните институции и органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и социалните партньори;
4. (нова, ДВ, бр. 61 от 2014 г.) валидиране на професионални знания, умения и компетентности.
(2) Законът регламентира организацията, институциите, управлението и финансирането на системата на професионалното образование и обучение.
(3) (доп., ДВ, бр. 103 от 2002 г., изм., ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) За училищното професионално образование и обучение се прилага Законът за предучилищното и училищното образование, подзаконовите актове по прилагането му и държавните образователни стандарти, доколкото в този закон не е предвидено друго.