По тематика > Счетоводство > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

ДВ. бр. 60 от 30.07.2019г.

Обн., ДВ, бр. 28 от 1 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 17 от 24 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 73 от 5 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 78 от 28 септември 2007 г., изм., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 54 от 16 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 99 от 17 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 99 от 16 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 13 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 5 март 2014 г., доп., ДВ, бр. 32 от 5 май 2015 г., изм., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 26 май 2016 г., изм., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., доп., ДВ, бр. 86 от 27 октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 50 от 25 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 30 юли 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този закон урежда учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на политическите партии.