Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

ДВ. бр. 28 от 24.03.2020г.

Обн., ДВ, бр. 114 от 30 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 63 от 1 август 2000 г., изм., ДВ, бр. 92 от 10 ноември 2000 г., изм., ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 61 от 21 юни 2002 г., изм., ДВ, бр. 93 от 1 октомври 2002 г., изм., ДВ, бр. 101 от 29 октомври 2002 г., изм., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2003 г., доп., ДВ, бр. 31 от 4 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2003 г., доп., ДВ, бр. 71 от 12 август 2003 г., изм., ДВ, бр. 37 от 4 май 2004 г., изм., ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 31 от 8 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 33 от 21 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 84 от 17 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 25 от 23 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 23 от 27 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 43 от 8 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 57 от 26 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 13 март 2012 г., доп., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 12 май 2015 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 14 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 102 от 29 декември 2015 г., доп., ДВ, бр. 33 от 26 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 3 юни 2016 г., доп., ДВ, бр. 62 от 9 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 76 от 30 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 1 август 2017 г., доп., ДВ, бр. 91 от 14 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 28 ноември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., изм., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм., ДВ, бр. 102 от 31 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 22 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г.

 

Дял първи.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа.
ЦЕННИ КНИЖА

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...