Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

ДВ. бр. 56 от 16.07.2019г.

Обн., ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., доп., ДВ, бр. 78 от 13 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г., изм., ДВ, бр. 31 от 4 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 39 от 25 април 2003 г., доп., ДВ, бр. 46 от 20 май 2003 г., доп., ДВ, бр. 84 от 23 септември 2003 г., изм., ДВ, бр. 55 от 25 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 115 от 30 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 28 от 1 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 53 от 30 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 72 от 2 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 65 от 22 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 94 от 31 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 5 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 89 от 12 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 98 от 13 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 20 от 9 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 23 от 8 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 34 от 12 май 2015 г., доп., ДВ, бр. 41 от 5 юни 2015 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 2 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 8 от 23 януари 2018 г., доп., ДВ, бр. 64 от 3 август 2018 г., доп., ДВ, бр. 90 от 30 октомври 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 16 Юли 2019 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) Приватизация е прехвърляне чрез продажба на български физически или юридически лица с под 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала или на чуждестранни лица на:
1. дялове или акции - собственост на държавата или общините от търговски дружества;
2. (нова, ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) дялове или акции - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества;
3. (предишна т. 2, ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;
4. (нова, ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;
5. (нова, ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., доп., ДВ, бр. 89 от 2010 г.) имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв.;
6. (предишна т. 3, ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества.
(3) Следприватизационен контрол е дейността по контрола върху изпълнението на задълженията на купувача, поети с приватизационен договор.
(4) (изм., ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Този закон не се прилага за:
1. (изм., ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., доп., ДВ, бр. 54 от 2012 г.) приватизацията на лечебни заведения по чл. 10, т. 3 и 3б от Закона за лечебните заведения, както и на нежилищни имоти, в които са разположени такива лечебни заведения;
2. (В сила от 23.03.2002 г.) разпоредителни сделки с държавно участие в банки;
3. (нова, ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) продажба на имоти - частна държавна собственост:
а) предоставени за управление на Министерството на отбраната;
б) които са държавни жилища, ателиета и гаражи;
в) при съсобственост по Закона за собствеността;
г) на политически партии;
д) на инвеститори, получили сертификат за клас инвестиция, и на инвеститори за осъществяването на приоритетни инвестиционни проекти по Закона за насърчаване на инвестициите;
е) (нова, ДВ, бр. 89 от 2010 г.) предоставени за управление на или придобити от държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;
4. (нова, ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) продажба на имоти - собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие или собственост на търговски дружества, чийто капитал е собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие, когато тези имоти са необходими за изпълнение на мерки за насърчаване на инвестициите по Закона за насърчаване на инвестициите;
5. (нова, ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) прехвърляне чрез продажба на дялове или акции - собственост на държавата или общините в търговски дружества, когато тези търговски дружества изпълняват дейности по проекти, за реализирането на които има влязло в сила междуправителствено споразумение, по което Република България е страна;
6. (нова, ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) прехвърляне чрез продажба на дялове или акции - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества, когато тези други търговски дружества изпълняват дейности по проекти, за реализацията на които има влязло в сила междуправителствено споразумение, по което Република България е страна.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...