Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ДВ. бр. 102 от 23.12.2022г.

Обн., ДВ, бр. 56 от 19 май 1998 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 58 от 27 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 51 от 5 юли 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 24 април 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 29 януари 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 2 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 35 от 30 април 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 71 от 11 август 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 23 декември 2022 г.

 

Глава първа.
Общи разпоредби

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм., ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила, ДВ, бр. 101 от 2019 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с гарантирането на правото на гражданите в Република България на социално подпомагане чрез социални помощи.
(2) (изм., ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Законът има за цел:
1. подпомагане на гражданите, които без помощта на другиго не могат да задоволяват своите основни жизнени потребности;
2. укрепване и развитие на обществената солидарност в трудни житейски ситуации;
3. (изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм., ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила, ДВ, бр. 101 от 2019 г.) подкрепа за социално включване на лицата, които получават социални помощи;
4. подпомагане на трудовата заетост на безработните лица, които отговарят на изискванията за получаването на месечни социални помощи.
5. (отм., ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила, ДВ, бр. 101 от 2019 г.)
(3) (нова, ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Социалното подпомагане се предоставя по начин, който запазва човешкото достойнство на гражданите, и се основава на социална работа, като се прилага индивидуален подход и комплексна оценка на потребностите на лицата и семействата.
(4) (нова, ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., отм., ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.)
(5) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., отм., ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.)

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...