По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

ДВ. бр. 69 от 04.08.2020г.

Обн., ДВ, бр. 95 от 21 октомври 1997 г., доп., ДВ, бр. 70 от 6 август 1999 г., изм., ДВ, бр. 49 от 16 юни 2000 г., изм., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 86 от 28 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 45 от 2 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 88 от 6 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 27 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 13 от 11 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2012 г., доп., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 52 от 14 юни 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 111 от 27 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 9 юни 2015 г., изм., ДВ, бр. 56 от 24 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 26 септември 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 26 май 2016 г., доп., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 20 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., доп., ДВ, бр. 56 от 6 юли 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., доп., ДВ, бр. 37 от 7 май 2019 г., изм., ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С този закон се уреждат условията, редът за използване и прилагане и контролът върху използването на специалните разузнавателни средства и получените чрез тях резултати.
(2) При използването на специалните разузнавателни средства временно се ограничават неприкосновеността на личността и жилището и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения.
(3) (нова, ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. относно влизането в сила, ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 31.12.2013 г., отм., ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...