По тематика > Безопасни условия на труд > Технически изисквания към продуктите > ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ

ДВ. бр. 1 от 03.01.2019г.

Обн., ДВ, бр. 86 от 1 октомври 1999 г., изм., ДВ, бр. 63 от 28 юни 2002 г., изм., ДВ, бр. 93 от 1 октомври 2002 г., изм., ДВ, бр. 18 от 25 февруари 2003 г., доп., ДВ, бр. 107 от 9 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 45 от 31 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 62 от 1 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 12 октомври 2010 г., изм., ДВ, бр. 38 от 17 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., доп., ДВ, бр. 84 от 2 ноември 2012 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 6 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този закон урежда:
1. (изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г.) реда за определяне на съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие;
2. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 38 от 2011 г.) реда за определяне на изискванията за екопроектиране към продукти, свързани с енергопотреблението (ПСЕ), които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие;
3. (изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г., предишна т. 2, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) задълженията на лицата, които пускат продукти на пазара и/или ги пускат в действие;
4. (доп., ДВ, бр. 45 от 2005 г., предишна т. 3, доп., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) реда за определяне на правата и задълженията на производителите и лицата, които извършват дейностите по оценяване на съответствието на продуктите със съществените изисквания и/или изискванията за екопроектиране;
5. (нова, ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г., доп., ДВ, бр. 45 от 2005 г., предишна т. 4, доп., ДВ, бр. 86 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) надзора на пуснатите на пазара и/или пуснатите в действие продукти, за които има определени съществени изисквания и/или изисквания за екопроектиране и на пуснатите/предоставените на пазара строителни продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (ОВ на ЕС, бр. L 88/5 от 4 април 2011 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 305/2011";
6. (предишна т. 4, изм., ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г., предишна т. 5, изм., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) техническия надзор за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите за устройството или монтажа и за безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност;
7. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) условията за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност;
8. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) условията за вписване в регистър на лицата, осъществяващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.