По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2016 Г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2016 Г.)

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017г.

Обн., ДВ, бр. 101 от 30 ноември 1993 г., изм., ДВ, бр. 19 от 2 март 1994 г., изм., ДВ, бр. 110 от 30 декември 1996 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 33 от 21 април 2000 г., изм., ДВ, бр. 102 от 15 декември 2000 г., доп., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2001 г., доп., ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г., изм., ДВ, бр. 57 от 2 юли 2004 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 91 от 15 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 99 от 9 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 70 от 29 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 3 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 11 март 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 8 април 2016 г., попр., ДВ, бр. 31 от 19 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 20 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 Юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 Август 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 Октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 92 от 17 Ноември 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 110 от 1996 г., доп., ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г., изм., ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с производството, окачествяването, изкупуването, промишлената обработка и търговията с тютюн, производството, представянето и продажбата на тютюневите и свързаните с тях изделия.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!