Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Безопасни условия на труд > Строителство > ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 17 от 25.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 1 от 2 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 41 от 24 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 111 от 28 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 43 от 26 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г., изм., ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 107 от 9 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 36 от 30 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 65 от 27 юли 2004 г., изм., ДВ, бр. 28 от 1 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 29 от 7 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 5 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 11 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 79 от 29 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 61 от 27 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 33 от 28 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 54 от 13 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 17 от 6 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 92 от 20 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 41 от 1 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 54 от 16 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 87 от 5 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 35 от 3 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 54 от 15 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 80 от 14 октомври 2011 г., доп., ДВ, бр. 29 от 10 април 2012 г., доп., ДВ, бр. 32 от 24 април 2012 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 15 юни 2012 г., доп., ДВ, бр. 47 от 22 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 24 от 12 март 2013 г., доп., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 19 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 13 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 35 от 15 май 2015 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., доп., ДВ, бр. 62 от 14 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 5 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 9 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 29 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 55 от 3 юли 2018 г., доп., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 26 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 21 май 2019 г., доп., ДВ, бр. 44 от 4 юни 2019 г., доп., ДВ, бр. 62 от 6 август 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 25 февруари 2020 г.

 

Част първа.
ОСНОВИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...