По тематика > Безопасни условия на труд > Околна среда > ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

ДВ. бр. 1 от 03.01.2019г.

Обн., ДВ, бр. 45 от 28 май 1996 г., попр., ДВ, бр. 49 от 7 юни 1996 г., изм., ДВ, бр. 85 от 26 септември 1997 г., изм., ДВ, бр. 27 от 31 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 102 от 27 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 91 от 25 септември 2002 г., изм., ДВ, бр. 112 от 23 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 99 от 8 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 52 от 6 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 1 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 87 от 5 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 35 от 3 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 42 от 3 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 32 от 24 април 2012 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 3 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм., ДВ, бр. 103 от 13 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Целта на закона е да се защити здравето на хората и на тяхното потомство, животните и растенията, техните съобщества и местообитания, природните и културните ценности от вредни въздействия, както и да предотврати настъпването на опасности и щети за обществото при изменение в качеството на атмосферния въздух в резултат на различни дейности.