Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Безопасни условия на труд > Трудова заетост > ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 28 от 24.03.2020г.

Обн., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 70 от 6 август 1999 г., изм., ДВ, бр. 42 от 27 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 112 от 29 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 54 от 31 май 2002 г., изм., ДВ, бр. 37 от 22 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 103 от 25 ноември 2003 г., изм., ДВ, бр. 37 от 4 май 2004 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 11 от 1 февруари 2005 г., изм., ДВ, бр. 63 от 2 август 2005 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 29 от 6 април 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 63 от 3 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 36 от 15 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 73 от 17 септември 2010 г., изм., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2011 г., доп., ДВ, бр. 21 от 13 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 19 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 8 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 52 от 14 юни 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 108 от 17 декември 2013 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 16 октомври 2015 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 26 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 20 декември 2016 г., доп., ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 14 от 13 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 56 от 6 юли 2018 г., изм., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 23 април 2019 г., доп., ДВ, бр. 58 от 23 юли 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 17 от 25 февруари 2020 г., доп., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Този закон определя условията и реда, при които чужденците могат да влизат, да пребивават и да напускат Република България.
(2) Този закон се прилага и по отношение на членовете на семейството на български гражданин, които не са граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
(3) (доп., ДВ, бр. 97 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 34 от 2019 г.) Условията и редът, при които гражданите на други държави - членки на Европейския съюз, и членовете на техните семейства, както и гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства влизат, пребивават и напускат Република България, се определят със Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...