По тематика > Безопасни условия на труд > Трудова заетост > ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021г.

Обн., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 70 от 6 август 1999 г., изм., ДВ, бр. 42 от 27 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 112 от 29 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 54 от 31 май 2002 г., изм., ДВ, бр. 37 от 22 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 103 от 25 ноември 2003 г., изм., ДВ, бр. 37 от 4 май 2004 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 11 от 1 февруари 2005 г., изм., ДВ, бр. 63 от 2 август 2005 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 29 от 6 април 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 63 от 3 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 36 от 15 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 73 от 17 септември 2010 г., изм., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2011 г., доп., ДВ, бр. 21 от 13 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 19 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 8 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 52 от 14 юни 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 108 от 17 декември 2013 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 16 октомври 2015 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 26 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 20 декември 2016 г., доп., ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 14 от 13 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 56 от 6 юли 2018 г., изм., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 23 април 2019 г., доп., ДВ, бр. 58 от 23 юли 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 17 от 25 февруари 2020 г., доп., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г., изм., ДВ, бр. 60 от 7 юли 2020 г., изм., ДВ, бр. 89 от 16 октомври 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 17 ноември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (1) Този закон определя условията и реда, при които чужденците могат да влизат, да пребивават и да напускат Република България.
(2) Този закон се прилага и по отношение на членовете на семейството на български гражданин, които не са граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
(3) (доп., ДВ, бр. 97 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 34 от 2019 г.) Условията и редът, при които гражданите на други държави - членки на Европейския съюз, и членовете на техните семейства, както и гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства влизат, пребивават и напускат Република България, се определят със Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...