Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > КОДЕКС НА ТРУДА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 13 от 14.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 април 1991 г., изм., ДВ, бр. 32 от 23 април 1991 г., изм., ДВ, бр. 104 от 17 декември 1991 г., изм., ДВ, бр. 23 от 19 март 1992 г., изм., ДВ, бр. 26 от 31 март 1992 г., изм., ДВ, бр. 88 от 30 октомври 1992 г., изм., ДВ, бр. 100 от 10 декември 1992 г., изм., ДВ, бр. 69 от 4 август 1995 г., доп., ДВ, бр. 87 от 29 септември 1995 г., доп., ДВ, бр. 2 от 5 януари 1996 г., доп., ДВ, бр. 12 от 9 февруари 1996 г., доп., ДВ, бр. 28 от 2 април 1996 г., изм., ДВ, бр. 124 от 23 декември 1997 г., доп., ДВ, бр. 22 от 24 февруари 1998 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 май 1998 г., изм., ДВ, бр. 56 от 19 май 1998 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., доп., ДВ, бр. 108 от 15 септември 1998 г., изм., ДВ, бр. 133 от 11 ноември 1998 г., изм., ДВ, бр. 51 от 4 юни 1999 г., доп., ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 110 от 17 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 25 от 16 март 2001 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2002 г., изм., ДВ, бр. 105 от 8 ноември 2002 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 18 от 25 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 86 от 30 септември 2003 г., изм., ДВ, бр. 95 от 28 октомври 2003 г., изм., ДВ, бр. 52 от 18 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 27 от 29 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 46 от 3 юни 2005 г., изм., ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 83 от 18 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 24 от 21 март 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 48 от 13 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 57 от 14 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 68 от 22 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 75 от 12 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 40 от 18 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 104 от 11 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 94 от 31 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 46 от 18 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 77 от 1 октомври 2010 г., изм., ДВ, бр. 91 от 19 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 18 от 1 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 33 от 26 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 82 от 21 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2012 г., изм., ДВ, бр. 20 от 9 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., доп., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 104 от 3 декември 2013 г., доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 15 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 8 от 29 януари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 86 от 27 Октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 96 от 1 Декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 22 Декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 19 Януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 Февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 3 Април 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 22 Май 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 17 Юли 2018 г., изм., ДВ, бр. 77 от 18 Септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 91 от 2 Ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 6 Ноември 2018 г., доп., ДВ, бр. 79 от 8 Октомври 2019 г., доп., ДВ, бр. 13 от 14 Февруари 2020 г.

 

Глава първа.
Общи положения

Предмет и цел
history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Този кодекс урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях.
(2) (нова, ДВ, бр. 2 от 1996 г.) Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения.
(3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Този кодекс цели да осигури свободата и закрилата на труда, справедливи и достойни условия на труд, както и осъществяване на социален диалог между държавата, работниците, служителите, работодателите и техните организации за уреждане на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения.

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...