По тематика > Безопасни условия на труд > Технически изисквания към продуктите > НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ

ДВ. бр. 88 от 24.10.2014г.

Обн., ДВ, бр. 33 от 11 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2005 г., изм., ДВ, бр. 96 от 30 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 40 от 16 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 70 от 29 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 64 от 18 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 18 от 1 март 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 24 октомври 2014 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. (изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 2006 г.) С наредбата се уреждат техническите изисквания, правилата и нормите за безопасна експлоатация на асансьорите, редът за осъществяване на технически надзор на асансьорите, редът за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и издаване на удостоверения на лица за поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьорите.