По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ

ДВ. бр. 4 от 09.01.2018г.

Обн., ДВ, бр. 66 от 25 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 69 от 23 август 2005 г., изм., ДВ, бр. 78 от 30 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 40 от 16 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 76 от 21 септември 2007 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 36 от 10 май 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 20 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 24 октомври 2014 г., изм., ДВ, бр. 4 от 9 Януари 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. (доп., ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) техническите изисквания, нормите за съдържание на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества (замърсители), наричани общо изисквания за качество, на които трябва да съответстват течните горива, произведени, внесени за потребление, транспортирани, разпространявани, съхранявани и/или използвани в Република България;
2. оценяването и удостоверяването на съответствието на течните горива с изискванията за качество;
3. (доп., ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) условията, редът и начинът за контрол на качеството на течните горива след тяхното производство, при внос - след освобождаване от митнически контрол, при разпространението и/или съхранението им, включително на бензиностанции и в резервоари на горивни инсталации.