По тематика > Счетоводство > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА

ДВ. бр. 62 от 11.07.1995г.

ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1986 Г.
Обн. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 1987г., изм. ДВ. бр.21 от 15 Март 1991г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 1994г., изм. ДВ. бр.62 от 11 Юли 1995г.

 

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г.) С тази наредба се определят условията за командироване в страната, размерите на командировъчните пари (пътни, дневни и квартирни), редът за отчитането им, както и правата и задълженията на командироващите и командированите.

history Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) Командировките се определят в календарни дни и включват дните за изпълнението на задачата, дните на пътуването и почивните и празничните дни.

history Чл. 3. (1) Командированият спазва установеното работно време на предприятието, в което е командирован.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) Когато изпълнението на задачата не е пряко свързано с работата на предприятието, в което е командирован, командированият сам определя работното си време, като се ръководи от установеното за него работно време и от необходимостта да изпълни задачата в рамките на дните, определени със заповедта за командировката.

history Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) (1) Командированият за времето на командировката има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение и командировъчни пари при условията и в размерите, определени с тази наредба. Брутното трудово възнаграждение не може да бъде по-малко от определеното по чл. 228 от Кодекса на труда.
(2) Когато със заповедта за командировка е разпоредено командированият в мястото на командировката да извърши работа, за която се предвижда трудовото възнаграждение да се определя според изработеното, той получава освен командировъчни пари и трудово възнаграждение в зависимост от изработеното, но не по-малко от уговореното трудово възнаграждение по основното му трудово правоотношение.
(3) Командировъчните пари се заплащат от работодателя, командировал работника или служителя.

history Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) По изключение може да бъде командирован работник или служител от друго предприятие само при взаимно писмено съгласие между него, работодателя му и командироващия. В тези случаи изплащането на командировъчните пари е за сметка на командироващия, ако не е уговорено друго.
(2) Могат да бъдат командировани с тяхно съгласие и лица, които работят на обществени начала, самодейци и др., когато се изпращат за изпълнение на възложена задача вън от постоянното им местоживеене.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) Работниците или служителите, които работят по съвместителство в друго предприятие, могат да бъдат командировани от него само при съгласие на работодателя по основното им трудово правоотношение.

history Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) (1) Не се считат командировани лицата, които:
1. извършват постоянната си работа през време на пътуването - работници от локомотивни и други превозни бригади, шофьори, летци, моряци, ловни и риболовни надзиратели от подвижната охрана и др.;
2. изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им, определено при възникване на трудовото правоотношение;
3. пътуват като пласьори на материали, стоки, продукция и в други случаи по граждански договори без предварително определен маршрут и възнаграждението им се определя в процент върху реализирания приход-оборот.
(2) Не се заплащат командировъчни пари на работниците, които получават допълнителни възнаграждения, включващи и командировъчните пари, освен ако с акт на Министерския съвет е предвидено друго.

Раздел II.
РЕД ЗА КОМАНДИРОВАНЕ (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.)

history Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г., отм., бр. 2 от 1994 г.)

history Чл. 8. (1) Командировките се извършват въз основа на предварително издадена писмена заповед.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) При особени обстоятелства, когато се налага незабавно заминаване, командироването може да се извърши и по устно нареждане на командироващия, който в 3-дневен срок е длъжен да издаде писмена заповед.
(3) Може да не се издава заповед за командировка на прокурори и следователи във връзка със станали произшествия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г.) За министрите, ръководителите на ведомства и предприятия, областните управители, председателите на общинските съвети и кметовете на общини писмена заповед за командироване не се издава. Разходите за командировките на тези лица се изплащат въз основа на представени документи, изискващи се по тази наредба. След изтичане на всяко тримесечие се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от съответния колективен орган, а когато няма такъв - от длъжностното лице, с което е сключен съответният договор, или от упълномощено от него лице.

history Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) (1) В заповедта за командироване се посочват:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) наименованието на предприятието и длъжностното лице, което издава заповедта;
2. трите имена и длъжността на командированото лице;
3. мястото на командироването;
4. задачата, за която лицето се командирова;
5. времетраенето на командировката;
6. командировъчните пари, на които командированият има право в случаите по чл. 21;
7. начинът на пътуването и други данни, които имат значение за определяне правото и размера на командировъчните пътни пари;
8. необходимостта и видът на отчета за извършената работа;
9. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., в сила от 1 юли 1995 г.) размер на квартирните пари, но не по-голям от 15 на сто от минималната месечна работна заплата за страната.
(2) Изменение на времетраенето на командировката или други промени могат да се извършват само с нова писмена заповед.

history Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) Заповедта за командировка се издава от работодателя или от упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Заповедта за командировка или командировъчното удостоверение се заверява и датира от упълномощено служебно лице и се подпечатва с печата на предприятието, в което е командировано лицето. Задължително се отбелязва дали е ползвана служебно безплатна храна или безплатна квартира. В случаите, когато командировката е на обект, където няма печат, заверката се извършва само с подпис на отговорно служебно лице.

Раздел III.
ПЪТНИ ПАРИ

history Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) На командирования се заплащат пътни пари за отиване до мястото на изпълнение на задачата и обратно. За превозните средства, в които има повече от една класа, се заплащат пътни пари по цените за втора класа със запазено място, ако е платено за него.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) Когато пътуването по железниците или корабите продължава без прекъсване 400 и повече километри, командироващият може да разреши ползването на първа класа или втора класа и спално място, ако се пътува през нощта. Ползването на първа класа може да се разрешава и когато пътуването се извършва през нощта с пътнически влак на разстояние 250 и повече километри без прекъсване.

history Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) Когато между населеното място, където е мястото на постоянната работа, и мястото на командироването има повече от един вид превозно средство (самолет, експресен влак, бърз и обикновен влак, автобус, кораб и др.), то се определя по преценка на командироващия, като се вземат предвид условията на превоза, естеството на извършваната работа, необходимото време и др. Видът на превозното средство се посочва в заповедта за командировка.
(2) Когато в заповедта за командировка не е посочен видът на превозното средство, пътните пари се заплащат по тарифите на най-евтиния превоз.

history Чл. 13. Когато командированият пътува със собствено моторно превозно средство, заплащат му се пътни пари по тарифите на най-евтиния превоз.

history Чл. 14. На лицата, командировани да придружават чуждестранни гости, се заплащат пътни пари по цени на превоз, ползван от гостите.

history Чл. 15. На командированите не се заплащат пътни пари:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) когато ползват безплатен превоз;
2. (зал. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.)
3. (зал. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.);
4. за отиване до мястото на командироването, когато се намират там на друго основание;
5. за връщане в мястото на постоянната работа, когато виновно не се завърнат своевременно след изпълнение на служебната задача.

history Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) Когато командированите имат право на пътуване по намалени тарифи, независимо дали то е използвано, пътните пари им се заплащат по тези тарифи.
(Ал. 2 отм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.)

history Чл. 17. Когато няма възможност да се нощува в мястото на командировката, на командирования се разрешава да нощува в съседно селище и му се заплащат съответните пътни разноски.

history Чл. 18. На командированите за повече от 1 месец може да се разрешава един път месечно през някой от почивните и празничните дни да се завръщат в мястото на постоянната си работа, като им се заплащат пътните разноски. За тези дни не се заплащат дневни пари. Квартирни пари се заплащат само в случаите по чл. 26 ал. 1.

Раздел IV.
ДНЕВНИ ПАРИ

history Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., в сила от 1 юли 1995 г.) На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 8 на сто от минималната месечна работна заплата за страната за всеки ден от командировката.
(2) На командирования, който изпълнява част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.
(3) За дните, през които командированият се е завърнал в постоянната си месторабота за доклади, проучвания и други, дневни пари не му се изплащат.

history Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.).

history Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) На командирования се заплащат дневни пари в размер до 200 на сто от размера по чл. 19, ал. 1 по преценка на командироващия в следните случаи:
1. при придружаване на чуждестранни гости;
2. при провеждане на международни прояви;
3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) за отразяване посещението на чуждестранни официални правителствени делегации - журналисти, кореспонденти и др.;
4. в други подобни случаи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) Придружителят по т. 1 на предходната алинея получава и еднократно за дребни разходи до 200 на сто от размера по чл. 19, ал. 1 за времето на придружаването.

history Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.).

history Чл. 23. Не се заплащат дневни пари при ползване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката или когато тя се изпълнява в мястото, където фактически живее командированият или неговото семейство.

history Чл. 24. (1)(Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) Командированият, който е заболял по време на командировката, получава дневни пари за цялото време, през което здравното му състояние не позволява да изпълнява възложената задача или да се завърне в постоянното си място на работа.
(2) Когато заболелият постъпи на лечение в болнично заведение, дневни пари не се заплащат.

history Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.)

Раздел V.
КВАРТИРНИ ПАРИ

history Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) На командирования се заплащат квартирни пари за нощуване в мястото на командировката в размер на действително платеното, установено по представен документ на името на командирования, но не повече от утвърдената от командироващия сума за една нощувка. Не се допуска компенсация между отделните нощувки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) Когато не се представи документ за платена такса за нощуване, се заплащат квартирни пари в размер 30 на сто от размера, посочен от командироващият в т. 9 на ал. 1 от чл. 9.
(3) Таксата за резервация на легла, ако е платена, се заплаща допълнително съгласно представен документ.

history Чл. 27. Не се заплащат квартирни пари, когато е ползвана безплатна държавна или обществена квартира, когато командировката е в населеното място, където живее командированият или семейството му, и в случая по чл. 24, ал. 2.

history Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) На командирования за придружаване на чуждестранни гости квартирни пари се заплащат по документ за действително платената такса за едно легло за нощуване в хотела, в който са настанени чуждестранните гости.

Раздел VI.
ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ

history Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) Командированият е длъжен в 3-дневен срок след завръщането си от командировка да даде отчет за извършената работа. Ръководителите са длъжни в 5-дневен срок да вземат становище по отчета.
(2) Командированите, които отчитат резултатите от работата си в отделен документ - ревизионен акт, следствен протокол и др., могат да не правят отчет за извършената работа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) Командироващият следи за ефективността на извършените командировки. Той разпорежда вземането на съответни мерки в зависимост от задачата, която е била възложена на командированите, и резултатите от нейното изпълнение.

history Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г.) Бюджетните организации и звена, както и тези, които прилагат финансова сметка за приходите и разходите и извънбюджетна приходно-разходна сметка, изплащат командировъчни пари в съответствие с размерите, определени с тази наредба, и в рамките до утвърдените с бюджета им средства за тази цел за съответната година.

history Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 21 от 1991 г., изм., бр. 2 от 1994 г.) (1) Разходите за изплатените командировъчни пари се считат като разходи за дейността.
(2) Когато командироващият определи по-високи размери от посочените в тази наредба, със сумата на превишението се увеличава облагаемата печалба или доходът по ред, установен в съответните нормативни актове.

history Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) Командировъчните пари се изплащат срещу представяне на:
1. заповед за командировка, а в случаите по чл. 8, ал. 2 и 3 - командировъчно удостоверение;
2. препис от писмен отчет, когато това се изисква със заповедта за командировка;
3. сметка за дължимите суми или авансов отчет, ако преди заминаването е получен служебен аванс, към който се прилагат документи за извършените разходи:
а) документ за платени такси за резервация и нощувка. Размерът на квартирните пари задължително се утвърждава от командироващия. Утвърденият размер може да бъде по-голям от определения, без да се превишава максималният размер по т. 9 на ал. 1 от чл. 9;
б) размерът на пътните пари се определя по установените тарифи, без да се представя билет. Командироващият може да задължи командирования да представи билет за ползвания превоз, което изрично се отбелязва в заповедта за командировка. Билетът се представя във всички случаи, когато пътуването е извършено със самолет.

Преходни и Заключителни разпоредби

history § 1. Неотчетените командировки се уреждат и отчитат по досега действащите нормативни актове.

history § 2. Тази наредба се издава на основание чл. 215 във връзка с чл. 121 от Кодекса на труда и влиза в сила от 1 януари 1987 г.

history § 3. Тази наредба отменя:
1. Наредбата за служебните командировки в страната и обезщетенията при преместване на работа в друго населено място (обн., ДВ, бр. 39 от 1978 г.; изм., бр. 3 от 1980 г., бр. 100 от 1981 г. и бр. 8 от 1985 г.).
2. В точка 2 на специфичните разпоредби към раздел 1 на Таблицата за размерите на лекторските и други възнаграждения, приета с ПМС № 26 от 1986 г. (ДВ, бр. 43 от 1986 г.), думите "като лекторите получават дневни пари само за дните, когато не са изнасяли лекции" се заличават. Заличават се и т. 6 от специфичните разпоредби към раздели II, III, IV и V на същата таблица.

history § 4. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) Контролът по прилагането на наредбата се възлага на Министерството на труда и социалните грижи и на Министерството на финансите, които дават указания съобразно своята компетентност, както следва:
1. Министерството на труда и социалните грижи:
а) по раздел I. Общи положения;
б) по раздел IV. Дневни пари.
2. Министерството на финансите:
а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) по раздел II. Ред за командироване;
б) по раздел III. Пътни пари;
в) по раздел V. Квартирни пари;
г) по раздел VI. Отчетност и контрол.

history § 5. (Нов - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) В размера на минималната месечна работна заплата се включва и утвърдената от Министерския съвет компенсация.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...