По тематика > Осигуряване > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

ДВ. бр. 39 от 14.05.2019г.

Обн., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм., ДВ, бр. 19 от 9 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 13 от 11 февруари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 24 февруари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 5 април 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2014 г., изм., ДВ, бр. 55 от 4 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 20 от 17 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 1 март 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 14 май 2019 г.

 

history Чл. 1. (1) (изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменено, доп., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г. Паричните обезщетения за безработица по чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се отпускат въз основа на заявление декларация по образец съгласно приложение № 1, към което се прилагат документи, удостоверяващи осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, и акт за прекратяване на правоотношението - за справка.
(2) (нова, ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменено, доп., ДВ, бр. 67 от 2009 г., отм., ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)
(3) (Предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменено, изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Паричните обезщетения за безработица, придобити при условията на чл. 230 и 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, се отпускат въз основа на заявление декларация по образец съгласно приложение № 3, към което се прилагат:
1. (отм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.)
2. (доп., ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) акт за прекратяване на правоотношението - за справка;
3. (изм., ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) удостоверение на командира (началника) на военното формирование, в което е преместен военнослужещият, за датата на преместване и/или за времето на участие в международна операция (мисия);
4. (отм., ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.)
(4) (Предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 15 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменено, изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм., ДВ, бр. 55 от 2014 г., изм., ДВ, бр. 20 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г., изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г. Заявлението декларация по ал. 1 и 3 се подава лично, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице или по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП), или с персонален идентификационен код (ПИК) в избрано от лицето териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ).
(5) (нова, ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., отм., ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)
(6) (Предишна ал. 4, изм., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменено, изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., предишна ал. 5, изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г. При прието заявление декларация с нередовни или липсващи документи териториалното поделение на НОИ уведомява лицето в 7-дневен срок от приемането на заявлението декларация, като му дава необходимите указания за отстраняване на нередностите. Уведомяването се извършва лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ). Уведомяването може да се извърши и по телефона, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице.
(7) (нова, ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм., нова, ДВ, бр. 67 от 2009 г., предишна ал. 6, изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) При невъзможност за уведомяване по реда на ал. 6 уведомяването се извършва по реда на чл. 110, ал. 4 КСО.
(8) (нова, ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм., нова, ДВ, бр. 67 от 2009 г., предишна ал. 7, ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) Когато в 15-дневен срок от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или липсващите документи не бъдат представени в териториалното поделение на НОИ, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.

history Чл. 2. (1) (доп., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. от ДВ, бр. 13 от 2009 г. е отменено, изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г., изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) По първоначално постъпило заявление декларация се съставя досие, съдържащо заявлението декларация и приложените към него документи, всички последващи заявления и жалби на лицето и постановените актове по правото му на обезщетение за безработица.
(2) Досието по ал. 1 се съхранява в териториалното поделение на НОИ, чрез което се изплаща обезщетението.