По тематика > Счетоводство > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА

ДВ. бр. 61 от 10.08.2012г.

В сила от 01.07.2004 г.
Приета с ПМС № 115 от 03.06.2004 г.
Обн., ДВ, бр. 50 от 11 юни 2004 г., доп., ДВ, бр. 80 от 14 септември 2004 г., изм., ДВ, бр. 86 от 1 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 36 от 26 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 96 от 30 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 2 от 6 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 23 от 16 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 18 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 73 от 17 септември 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 106 от 30 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 10 август 2012 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за командироване, осъществяване и отчитане на служебните командировки и специализации в чужбина, правата и задълженията на командироващите органи и на командированите лица.

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017