По тематика > Счетоводство > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА

ДВ. бр. 97 от 19.11.2021г.

Обн., ДВ, бр. 50 от 11 юни 2004 г., доп., ДВ, бр. 80 от 14 септември 2004 г., изм., ДВ, бр. 86 от 1 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 36 от 26 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 96 от 30 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 2 от 6 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 23 от 16 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 18 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 73 от 17 септември 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 106 от 30 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 10 август 2012 г., доп., ДВ, бр. 51 от 7 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 април 2016 г., изм., ДВ, бр. 2 от 6 януари 2017 г., доп., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2020 г., доп., ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2021 г., изм., ДВ, бр. 97 от 19 Ноември 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за командироване, осъществяване и отчитане на служебните командировки и специализации в чужбина, правата и задълженията на командироващите органи и на командированите лица.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...