По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 46 от 11.06.2019г.

В сила от 01.01.1999 г.
Приета с ПМС № 280 от 23.12.1998 г.
Обн., ДВ, бр. 2 от 8 януари 1999 г., изм., ДВ, бр. 15 от 22 февруари 2000 г., изм., ДВ, бр. 9 от 30 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 62 от 13 юли 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 16 от 18 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 32 от 20 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 71 от 13 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2005 г., изм., ДВ, бр. 96 от 30 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 22 от 14 март 2006 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 25 от 23 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 34 от 1 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 92 от 24 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 28 от 13 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 20 от 11 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 107 от 31 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 23 април 2013 г., доп., ДВ, бр. 41 от 16 май 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 12 август 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 19 юни 2015 г., изм., ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 21 от 10 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 11 юни 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) С наредбата се определят редът, размерът и случаите, в които се събират такси за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България.
(2) (нова, ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., доп., ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г., изм., ДВ, бр. 102 от 2017 г., изм., ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) С наредбата се определят редът, размерът и случаите, в които се събират таксите по ал. 1 за летище с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или за летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България, съгласно приложения № 1а, 1б, 1в и 1 г.
(3) (нова, ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Таксите по ал. 2 се определят по методиката съгласно приложение № 1.
(4) (нова, ДВ, бр. 102 от 2017 г.) Право да подават жалба срещу решението на летищния оператор по чл. 122к, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) имат ползвател или сдружение на ползватели на съответното летище, както и упълномощени от ползватели на летището или от сдружения на ползватели на летището лица. В пълномощното на упълномощените лица е необходимо да се съдържа изявление, че имат право да обжалват решението на летищния оператор пред главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" и да участват във всяка от фазите на процедурата по чл. 122к - 122р ЗГВ.