Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

ДВ. бр. 30 от 31.03.2020г.

Обн., ДВ, бр. 106 от 20 декември 1991 г., попр., ДВ, бр. 3 от 10 януари 1992 г., изм., ДВ, бр. 35 от 16 април 1999 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 18 септември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 17 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 19 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 16 от 26 февруари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 29 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 31 март 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този правилник урежда организацията на дейността на Конституционния съд на Република България.

history Чл. 2. Конституционният съд осигурява върховенството на Конституцията.

history Чл. 3. Конституционният съд е независим от законодателната, изпълнителната и съдебната власт и в своята дейност се ръководи само от Конституцията и Закона за Конституционния съд.

Глава втора.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДИИТЕ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

history Чл. 4. (1) Положението на съдия в Конституционния съд е несъвместимо:
1. с представителен мандат;
2. със заемане на държавна или обществена длъжност;
3. с членуване в политическа партия или синдикат;
4. с упражняване на свободна, търговска или друга платена професионална дейност.
(2) Съдиите от Конституционния съд в 7-дневен срок от избирането или назначаването им са длъжни да освободят заеманите от тях длъжности и да прекратят фактически дейностите по ал. 1, което писмено декларират.
(3) Съдиите от Конституционния съд встъпват в длъжност след полагането на предвидената в закона клетва, което се удостоверява писмено.

history Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5, ДВ, бр. 8 от 2001 г.) Съдиите в Конституционния съд имат еднакъв статут и са равнопоставени.
(2) (нова, ДВ, бр. 8 от 2001 г.) Подреждането на съдиите в Конституционния съд се определя от продължителността на стажа им в същия съд. При еднаква продължителност се взима предвид възрастта им.

history Чл. 5а. (нов, ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) Конституционният съд приема правила за избор на председател.

history Чл. 6. (1) Председателят на Конституционния съд е и административен ръководител. Той има следните правомощия:
1. представлява съда;
2. ръководи съдебните заседания;
3. упражнява бюджета;
4. разпределя работата между съдиите;
5. (отм., ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.)
6. ръководи административно дейността на съда;
7. обнародва актовете на съда;
8. (нова, ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 21.06.2014 г.) на всеки три месеца изисква от Националния статистически институт справка за средномесечното възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор;
9. (нова, ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) утвърждава вътрешни правила за работата на администрацията на съда;
10. (нова, ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) назначава, освобождава от длъжност и налага дисциплинарни наказания на служителите;
11. (нова, ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
12. (нова, ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) определя състава на делегации при посещения в чужбина след консултации със съответните съдии;
13. (нова, ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) при необходимост създава работни групи или комисии по въпроси на организацията на дейността на съда.
(2) (доп., ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) При отсъствие председателят се замества от най-възрастния съдия. В отсъствие на най-възрастния съдия заместването се осъществява от следващия по възраст съдия.

history Чл. 7. (1) Съдиите в Конституционния съд се ползват:
1. с имунитета на народните представители;
2. със статута на председателя на Народното събрание.
(2) Съдиите имат право да посещават всички държавни органи, стопански и обществени организации и да получават исканите от тях сведения.
(3) Държавните органи в страната са длъжни да оказват пълно съдействие на съдиите в Конституционния съд при осъществяване на правата им.
(4) Съдиите са длъжни добросъвестно да изпълняват своите задължения, да спазват тайната на съвещанието при решаване на делата, както и държавната и служебната тайна, станала им известна при изпълнение на техните функции.
(5) (нова, ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 22.09.2012 г.) Съдиите в Конституционния съд получават обезщетение по чл. 10, ал. 4 от Закона за Конституционен съд в размер на двадесет брутни месечни възнаграждения след изтичане на мандата им по чл. 147, ал. 2 от Конституцията.
(6) (нова, ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 22.09.2012 г.) В случаите на предсрочно прекратяване на мандата по чл. 148, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията и на довършване на започнат мандат съдиите получават част от обезщетението по ал. 5 в размер, пропорционален на времето, през което са заемали длъжността.
(7) (нова, ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 22.09.2012 г.) В случаите на предсрочно прекратяване на мандата по чл. 148, ал. 1, т. 6 от Конституцията наследниците на съдията получават част от обезщетението по ал. 5 в размер, пропорционален на времето, през което е заемана длъжността.
(8) (нова, ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 22.09.2012 г.) Обезщетението по ал. 5 се изплаща след прекратяване на мандата от бюджета на Конституционния съд за текущата година. Обезщетенията при прекратяване на мандата на основание чл. 148, ал. 1, т. 2, 4 и 6 от Конституцията се изплащат от бюджета на Конституционния съд за текущата година, а в случай при недостиг на средства - от бюджета за следващата година.
(9) (нова, ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 22.09.2012 г.) Когато съдиите вече са получили обезщетение при прекратяване на трудови или служебни правоотношения, се изплаща разликата при положение, че определеното обезщетение по ал. 5, 6 или 7 е в по-голям размер.

history Чл. 7а. (нов, ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Съдиите в Конституционния съд се подпомагат от правни експерти и административни секретари в съответствие с чл. 10, ал. 3 от Закона за Конституционен съд.

history Чл. 7б. (нов, ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) Съдиите с изтекъл мандат имат право да посещават съда, като за целта им се издават служебни карти по образец, утвърден от председателя.

history Чл. 8. (доп., ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) (1) Конституционният съд осведомява обществеността и средствата за масова информация за своята дейност чрез официалната си страница в интернет.
(2) Решенията и определенията на съда по конституционните дела, особените мнения и становища на съдиите към тях се публикуват на страницата на Конституционния съд в интернет.
(3) Годишникът по чл. 14, ал. 7 от Закона за Конституционен съд се издава в електронен вид и се публикува на страницата на съда в интернет.

Глава трета.
АДМИНИСТРАЦИЯ И БЮДЖЕТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 50 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 21.06.2014 г.)

history Чл. 9. (1) Служителите в Конституционния съд са длъжни добросъвестно да изпълняват своите задължения, да спазват държавната и служебната тайна, станала им известна при изпълнение на техните функции, което писмено декларират при встъпването си в длъжност.
(2) Служителите в Конституционния съд не могат да участват в ръководствата на политически партии, синдикални организации и сдружения.
(3) (изм., ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 22.09.2012 г.) Служителите в Конституционния съд не могат да развиват търговска дейност.
(4) Служителите в Конституционния съд не могат да правят изявления пред средствата за масова информация относно дейността на Конституционния съд.

history Чл. 10. (отм., ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.)

history Чл. 11. (изм., ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) (1) Администрацията на Конституционния съд се ръководи от главен секретар и се обособява в дирекция "Обща администрация" и дирекция "Специализирана администрация". Със заповед на председателя на Конституционния съд в дирекция "Обща администрация" могат да се създават отдели.
(2) За главен секретар се назначава лице с висше юридическо образование или с магистърска степен по публична администрация или икономика.
(3) (доп., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Длъжностите в администрацията, които се заемат по трудово и служебно правоотношение, се определят от председателя на съда. Главният секретар, началник кабинет на председателя, директорите на дирекции и правните експерти в дирекция "Специализирана администрация" заемат длъжностите си по служебно правоотношение.

history Чл. 12. (изм., ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 22.09.2012 г., отм., ДВ, бр. 16 от 2016 г.)

history Чл. 13. (отм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.)

history Чл. 14. (1) Конституционният съд има самостоятелен бюджет, който се приема от Народното събрание.
(2) Проектобюджетът се внася за разглеждане в Народното събрание от председателя на Конституционния съд.
(3) В рамките на утвърдения от Народното събрание бюджет може да се правят промени, когато обстоятелствата налагат това.
(4) (нова, ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 21.06.2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г., доп., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Конституционният съд приема вътрешни правила, с които урежда въпросите на заплащането, отпуските, средствата за облекло, обезщетенията и командироването на съдии и служители.
(5) (нова, ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) Конституционният съд приема класификатор на длъжностите в администрацията и щатно разписание на длъжностите и служителите.

history Чл. 14а. (нов, ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 21.06.2014 г.) Заплатите на председателя и съдиите се определят от Конституционния съд на всеки три месеца съобразно чл. 10, ал. 1 - 3 от Закона за Конституционен съд и при спазване на чл. 6, ал. 1 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание и чл. 2 от Решение на Бюрото на Великото народно събрание от 31.01.1991 г.

history Чл. 15. Периодично председателят информира Конституционния съд за упражняването на бюджета и за промените в него.

Глава четвърта.
ОБРАЗУВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ДЕЛА

history Чл. 16. (1) Конституционният съд:
1. дава задължителни тълкувания на Конституцията;
2. произнася се по искане за установяване на противоконституционност на законите и другите актове на Народното събрание, както и на актовете на президента;
3. решава спорове за компетентност между Народното събрание, президента и Министерския съвет, както и между органи на местното самоуправление и централните изпълнителни органи;
4. произнася се по съответствието на сключените от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствието на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна;
5. произнася се по спорове за конституционността на политически партии и сдружения;
6. произнася се по спорове за законността на избора за президент и вицепрезидент;
7. установява обстоятелствата по чл. 97, ал. 1, точки 1 и 2 и ал. 2 от Конституцията;
8. произнася се по спорове за законността на избора за народен представител;
9. установява неизбираемост или несъвместимост на народен представител с упражняването на други функции;
10. произнася се по обвинения, повдигнати от Народното събрание, срещу президента и вицепрезидента;
11. снема имунитета и установява фактическа невъзможност и несъвместимост на съдия от Конституционния съд.
(2) Конституционният съд сам решава дали отправеният към него въпрос е от негова компетентност.

history Чл. 17. Конституционният съд действа по инициатива на:
1. най-малко една пета от народните представители;
2. президента на републиката;
3. Министерския съвет;
4. Върховния касационен съд;
5. Върховния административен съд;
6. главния прокурор;
7. страните по спорове за компетентност по чл. 149, ал. 1, точка 3 от Конституцията, включително и общинските съвети;
8. (нова, ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 21.06.2014 г.) омбудсмана;
9. (нова, ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) Висшия адвокатски съвет.

history Чл. 18. (1) Искането до Конституционния съд се прави в писмена форма и се мотивира.
(2) Искането трябва да бъде написано на български език и да съдържа:
1. посочване на съда;
2. (изм., ДВ, бр. 35 от 1999 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) наименованието (името) на органите и лицата, отправили искането. Когато искането е направено от група народни представители, първият по списъка се счита за техен представител, освен ако е посочен друг;
3. (зал., ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.)
4. изложение на обстоятелствата, върху които се основава искането;
5. в какво се състои искането;
6. изходящ номер и печат на органа, който го е отправил;
7. подпис на лицето, което е подало искането.
(3) В искането се посочват и представят доказателства за обстоятелствата, върху които то се основава.
(4) (нова, ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) Когато Конституционният съд е сезиран при условията на чл. 150, ал. 2 от Конституцията, към искането се прилагат заверени преписи от материалите по делото, относими към предмета на искането.
(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) При спорове по чл. 149, ал. 1, точка 3 от Конституцията към искането се прилагат задължително писмени доказателства, че е спазено изискването на чл. 17, ал. 3 от Закона за Конституционния съд.
(6) (Предишна ал. 5, ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Искането се представя в канцеларията на съда или по пощата заедно с приложенията към него.

history Чл. 19. (1) Когато искането не отговаря на изискванията на чл. 18, председателят на съда дава срок за отстраняване на недостатъците.
(2) Ако сезиращият орган или лица не отстранят в дадения им срок недостатъците, председателят внася искането за разглеждане в Конституционния съд, който решава дали то да бъде върнато.
(3) Конституционният съд може да поиска отстраняване на недостатъците на искането през цялото конституционно производство.

history Чл. 20. (1) (изм., ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 21.06.2014 г.) Председателят на Конституционния съд с разпореждане образува конституционно дело, определя един или няколко съдии докладчици и след съгласуване с докладчика определя датата за разглеждане на делото по допустимостта на искането в 20-дневен срок от образуването на делото.
(2) (изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Съдията докладчик подготвя делото за разглеждането му в съдебно заседание и изготвя проект на решение и/или определение и мотивите към тях.
(3) (нова, ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Постъпилите искания се публикуват на страницата на съда в интернет след образуване на делото, становищата и правните мнения - след получаването им, а експертните заключения - след приключване на делото. Правните мнения не се публикуват, когато авторът е изразил изрично несъгласие.

history Чл. 20а. (нов, ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) (1) С определението за допускане на искането Конституционният съд конституира заинтересуваните институции и им дава срок да представят становище.
(2) С определението съдът може да покани да предложат становище и заинтересувани от предмета на делото неправителствени, съсловни, синдикални и други организации.
(3) (изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Съдът по своя преценка може да покани изтъкнати специалисти от науката и практиката да дадат писмено правно мнение по предмета на делото, за което те не получават възнаграждение.

history Чл. 21. (1) (изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Определените от съда заинтересувани институции, поканените организации по чл. 20а, ал. 2 и специалисти по чл. 20а, ал. 3 се уведомяват срещу разписка, по пощата с препоръчана пратка с обратна разписка или чрез електронна поща.
(2) (нова, ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) На институциите и лицата по ал. 1 се изпраща копие на искането и препис от определението на съда.
(3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Върнатите уведомления и съобщения се разглеждат от съдията докладчик и ако има нередности, той разпорежда да бъдат отстранени. Ако това е невъзможно, съдията докладчик уведомява председателя на Конституционния съд.
(4) (нова, ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 21.06.2014 г., предишна ал. 3, отм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.)

history Чл. 22. (1) Конституционният съд се произнася с решения, определения и разпореждания.
(2) С решение съдът се произнася по съществото на делото.
(3) (доп., ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) С определение съдът се произнася по допустимостта на искането и по други процесуални въпроси, а също така приема предвидените в този правилник вътрешни актове и решава други въпроси, свързани с дейността на съда.
(4) С разпореждане се произнася председателят в определените от закона и правилника случаи, а съдията докладчик - по движението и подготовката на делото за разглеждане.

history Чл. 23. (1) Решенията и определенията на Конституционния съд трябва да съдържат:
1. датата и мястото на постановяването им;
2. посочване на съда, имената на съдиите, на съдия-докладчика и секретар-протоколчика;
3. страните по делото;
4. номера на делото, по който е постановен акт;
5. какво е постановил съдът.
(2) Актовете по ал. 1 се мотивират.
(3) Актът на Конституционния съд се подписва от всички съдии, взели участие в постановяването му. Когато някой от съдиите не може да го подпише, председателят отбелязва причините за това.

history Чл. 24. Конституционният съд заседава, когато присъстват най-малко две трети от съдиите, а в случаите по чл. 23 от Закона за Конституционния съд - ако присъстват най-малко три четвърти от всички негови членове.

history Чл. 25. (изм., ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) (1) Конституционното дело се разглежда в две фази - за решаване на въпросите по допустимостта на искането и за решаване на делото по същество.
(2) Съдът може да се произнася по допустимостта на искането във всяка фаза на конституционното дело.
(3) (отм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.)

history Чл. 26. (1) (попр., ДВ, бр. 3 от 1992 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) Когато прецени, че искането не е допустимо, Конституционният съд с мотивирано определение отклонява искането и прекратява производството. В този случай искането се връща на подателя му.
(2) За този акт на съда се уведомяват писмено заинтересуваните институции и лица, на които е било съобщено за образуване на производството.

history Чл. 27. (1) Заседанията на Конституционния съд се провеждат без участието на заинтересуваните институции и лица с изключение на посочените в чл. 23 и 26 от Закона за Конституционния съд.
(2) (изм., ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Конституционният съд може да реши делото да се разгледа в открито заседание.

history Чл. 27а. (нов, ДВ, бр. 35 от 1999 г.) (1) Открити са тези заседания на КС по съществото на делото, които той провежда съобразно уреденото от чл. 27б, ал. 2 участие на страните (податели на искането и заинтересувани страни). На тях могат да присъстват акредитирани към Конституционния съд представители на медиите и граждани, освен ако съдът счете, че важни съображения налагат делото да бъде разгледано без тяхното присъствие.
(2) В откритото заседание съдиите участват с тога и огърлица, носеща медальон с образа на държавния герб и надпис "Конституционен съд на Република България".

history Чл. 27б. (нов, ДВ, бр. 35 от 1999 г.) (1) Всички страни по делото, които са колективни държавни органи, държавни учреждения или юридически лица, участват в откритото заседание чрез своя председател, ръководител или председател на управителен съвет. Те могат да упълномощят друго лице за свой представител. Президентът, главният прокурор, както и други еднолични държавни органи, когато са страни по делото, могат да участват в него и чрез представител. Когато податели на искането е група народни представители, прилага се чл. 18, ал. 2, т. 2, изречение второ.
(2) В откритото заседание страните участват с кратки устни изложения. Те могат да представят писмени становища, както и писмени доказателства.

history Чл. 27в. (нов, ДВ, бр. 35 от 1999 г.) (1) (изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) За откритото заседание страните се призовават по реда на чл. 21, ал. 1.
(2) В призоваването страните се уведомяват:
1. за датата и часа на заседанието;
2. за времето, предоставено им за устни изложения по чл. 27б, ал. 2;
3. че трябва да осведомят упълномощените от тях представители за данните по т. 1 и 2, както и че трябва да представят на съда своите пълномощни не по-късно от 3 дни преди заседанието.
(3) Неявяването на редовно призована страна или на неин представител, когато страната е била редовно уведомена да посочи представител, не е пречка за даване ход на делото.

history Чл. 27 г. (нов, ДВ, бр. 35 от 1999 г.) (1) За присъствие на откритото заседание главният секретар издава пропуски на акредитирани при Конституционния съд представители на медиите, както и на граждани.
(2) При влизането на съдиите, водени от председателя на съда, в залата главният секретар поканва присъстващите да станат, докато съдиите заемат местата си. Главният секретар поканва присъстващите да станат и когато съдът напуска залата.

history Чл. 27д. (нов, ДВ, бр. 35 от 1999 г.) (1) Председателят открива заседанието. Той обявява номера на делото, което ще бъде разгледано, както и явилите се страни, след което дава думата на съдията докладчик да направи кратък доклад на делото.
(2) След приключване на доклада председателят дава думата на страните за устно изложение съобразно чл. 27б, ал. 2, като започва с подателя на искането.
(3) Когато устните изложения завършат, председателят обявява делото за изяснено и че Конституционният съд се оттегля на съвещание за произнасяне на решение.
(4) (изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) За заседанието за обявяване на решението страните се призовават по реда на чл. 21, ал. 1.

history Чл. 28. (изм., ДВ, бр. 35 от 1999 г.) В заседанието за обявяване на решението председателят на съда прочита диспозитива на решението и обявява имената на съдиите, които са го подписали с особено мнение. Съдията докладчик прочита мотивите изцяло или в резюме.

history Чл. 29. (1) В производството пред Конституционния съд са допустими само писмени доказателства с изключение на случаите по чл. 23 от Закона за Конституционния съд.
(2) Никой не може да откаже предаването на поискана информация, писмени или веществени доказателства независимо от това, дали съставляват държавна или служебна тайна.
(3) Съдът може да възложи на институти или лица изготвянето на експертни заключения.
(4) Съдът дава възможност на заинтересуваните институции и лица да се запознаят със събраните доказателства.
(5) Конституционният съд предупреждава участниците в конституционното производство за наказателната отговорност, която носят, ако такава се предвижда по Наказателния кодекс.

history Чл. 30. (1) (изм., ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 21.06.2014 г., отм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.)
(2) (изм., ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Съвещанието за разглеждане на въпросите по допустимостта на искането, за обсъждане на делото и за решаване на делото по същество е тайно.

history Чл. 30а. (нов, ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 21.06.2014 г.) (1) (изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Преди произнасяне на съда по делото се провежда обсъждане в едно или повече заседания. Когато съдът прецени, че събраните доказателства са достатъчни, се произнася с решение в двумесечен срок, освен ако в закона е предвидено друго.
(2) (нова, ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Съдията докладчик по делото предоставя на съдиите проект за определение или решение не по-късно от 10 дни преди заседанието за разглеждане на въпросите по допустимостта на искането или за решаване на делото по същество.
(3) (изм., ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г., предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Преди гласуването на диспозитива и мотивите на определението или решението се провежда обсъждане на представения проект. След приключване на обсъждането се гласуват диспозитивът и мотивите на определението или решението, което може да се извърши в същото заседание или на определена от съда друга дата.
(4) (Предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Когато мнозинството съдии не приема изцяло или отчасти представения проект за определение или решение, докладчикът изготвя нов проект съобразно писмено представени мотиви на мнозинството.
(5) (нова, ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Съдиите, които не са съгласни по същество с проекта на определение или решение, представят проект на особено мнение не по-късно от 3 дни преди заседанието за разглеждане на въпросите по допустимостта на искането или за решаване на делото.

history Чл. 30б. (нов, ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 04.04.2020 г.) (1) Конституционният съд може по изключение да провежда заседанията си и да приема решения и неприсъствено - чрез видеоконферентна връзка, която осигурява тайната на съвещанието.
(2) При необходимост съдии могат да участват чрез видеоконферентна връзка и в присъствените заседания на съда.

history Чл. 31. (1) Конституционният съд постановява решенията си с мнозинство повече от половината от всички съдии.
(2) При снемане имунитета и установяване фактическата невъзможност на съдиите в Конституционния съд да изпълняват задълженията си решенията се вземат с мнозинство най-малко от две трети от всички съдии.
(3) Въздържане от гласуване не се допуска.

history Чл. 32. (1) Конституционният съд постановява своите решения с явно гласуване.
(2) Решенията на Конституционния съд по чл. 148, ал. 2 и чл. 149, ал. 1, точка 8 от Конституцията се вземат с тайно гласуване.
(3) Съдиите, които не са съгласни с взетото решение или с определението, с което искането се отклонява, могат да го подпишат с особено мнение и задължително писмено излагат своите становища.
(4) Когато решението е взето с тайно гласуване, не се допуска подписването му с особено мнение.
(5) Всеки съдия може да изложи писмено своето становище към акта на Конституционния съд.

history Чл. 33. (1) Решението на Конституционния съд заедно с мотивите, особените мнения и становища се обнародва в "Държавен вестник" в 15-дневен срок от приемането му.
(2) Решението влиза в сила 3 дни след обнародването му.
(3) Решенията по спорове за законността на избора на президент, вицепрезидент или народен представител, за установяване на неизбираемост или несъвместимост на народен представител, както и за фактическата невъзможност за изпълнение на задълженията и несъвместимост на съдия от Конституционния съд влизат в сила от датата на постановяването им.
(4) (нова, ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Определението, с което искането се отклонява, заедно с особените мнения и становища към него се обнародва в "Държавен вестник" в 15-дневен срок от приемането му.
(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Актовете на съда са окончателни.
(6) (нова, ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 21.06.2014 г., предишна ал. 5, изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Диспозитивите на решенията и определенията, постановени по конституционните дела, се обявяват на страницата на съда в интернет в деня на приемането им.

history Чл. 34. (1) За заседанието на Конституционния съд се съставя протокол, в който се вписват мястото и времето на заседанието, съставът на съда, участниците в производството и извършените процесуални действия.
(2) Протоколът се изготвя в седемдневен срок от заседанието. Ако в този срок протоколът не може да бъде изготвен, председателят определя нов срок.
(2а) (нова, ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 04.04.2020 г.) В протокола се отбелязва и дали заседанието е проведено по реда на чл. 30б.
(3) Протоколът се подписва от председателя и секретар-протоколчика.
(4) Всеки съдия и участник в заседанието може да поиска поправка или допълнение на протокола в седемдневен срок от изготвянето му. Това искане се разглежда от Конституционния съд, който се произнася по него с явно гласуване.

history Чл. 35. (1) Решенията на съда са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани.
(2) Когато Конституционният съд се е произнесъл с решение или с определение за недопустимостта на направеното искане, по същия предмет не могат да се правят нови искания.

Глава пета.
ДЕЛОВОДСТВО НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 14 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 23.02.2016 г.) Глава пета. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО

history Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36, ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) Деловодството обслужва дейността на Конституционния съд.
(2) (нова, ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) Правилата за документооборота се утвърждават със заповед на председателя на съда.

history Чл. 37. (изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) За всеки съдия и служител в съда се образува служебно дело, в което се подреждат книжата във връзка с назначаването, промените в служебното му положение, отпуските и други обстоятелства, свързани с неговото трудово или служебно правоотношение.

history Чл. 38. (1) (изм., ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) В Конституционния съд се водят следните книги:
1. книга за делата в съда;
2. архивна книга на делата в съда;
3. книга за глобите;
4. книга за веществените доказателства;
5. (нова, ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) книга за входяща и изходяща кореспонденция.
(2) Всички книги трябва да бъдат номерирани, подпечатани с печата на съда и заверени с подписа на председателя на съда.

history Чл. 39. (отм., ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.)

history Чл. 40. (отм., ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.)

history Чл. 41. (отм., ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.)

history Чл. 42. (отм., ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.)

history Чл. 43. (1) (изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Когато делото се изнася от стаята, където се пази, служителят отбелязва във водения от него дневник на кого е дадено.
(2) (доп., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Конституционните дела могат да бъдат давани само на съдиите и служителите от Конституционния съд.
(3) По разпореждане на председателя на Конституционния съд делата могат да бъдат предоставяни в канцеларията на съда за справка и на други лица.
(4) Не се допуска да се правят бележки, знаци и подчертавания в книжата по делото.

history Чл. 44. (1) (Предишен текст на чл. 44, ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Представените по делото писмени или веществени доказателства могат да бъдат върнати само въз основа на определение на Конституционния съд.
(2) (нова, ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 02.02.2019 г.) Когато Конституционният съд е сезиран от състав на Върховния касационен съд или на Върховния административен съд, изпратените съдебни дела се връщат на съдилищата след произнасяне с определение по допустимостта на искането.

history Чл. 45. (изм., ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) Конституционните дела могат да бъдат изпращани на държавни институции с определение на Конституционния съд.

history Чл. 46. (1) Ако някое дело бъде изгубено или унищожено, председателят на съда нарежда то да бъде възстановено. За целта се съставя акт от главния секретар и се ползват всички книжа, отнасящи се до делото, които се намират в съда, в други учреждения и в страните.
(2) След като приключи събирането на материалите и се състави протокол за възстановените книжа, Конституционният съд в открито съдебно заседание след уведомяване на страните се произнася с определение по възстановяването.
(3) Когато делото не е възстановено и съдът се е произнесъл с определение за това, може да бъде заведено ново, като се приема, че искането е подадено в срок, ако такъв се изисква съгласно закона.

history Чл. 47. (1) Всяка година се извършва проверка за наличието на делата в съдебното деловодство.
(2) За делата, които не са намерени при проверката, се уведомява председателят на Конституционния съд.

history Чл. 48. Веществените доказателства, които постъпват в съда, се регистрират в книгата за веществени доказателства и се съхраняват по подходящ начин, определен от съда.

history Чл. 49. Документите, представени като доказателства по дела, може по разпореждане на председателя да се предават за пазене в касата на съда.

history Чл. 50. Когато по делото има приложени веществени доказателства, ценности и пари, с решението си Конституционният съд постановява кои от тях да бъдат върнати на страните, кои да бъдат внесени в приход на държавния бюджет или унищожени, за което се съставя протокол.

history Чл. 51. Свършените през текущата година конституционни дела и преписки се предават в архивата най-късно до края на март следващата година.

history Чл. 52. (1) При внасяне в архивата конституционните дела, книгите и канцеларските дела се вписват в архивната книга. На всяко дело се слага архивен номер и номер на връзката.
(2) В описната книга се отбелязва номерът, с който е архивирано делото.

history Чл. 53. (1) Архивните материали се съхраняват в специални помещения.
(2) Достъпът на външни лица до хранилището е забранен.
(3) Изнасянето на дела, преписки и други книжа от архива за служебно ползване се разрешава от председателя на Конституционния съд.

history Чл. 54. (1) Свършените конституционни дела се съхраняват в архива на Конституционния съд.
(2) Конституционните дела могат да бъдат предавани на Централния държавен архив само след изрично разрешение на Конституционния съд.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(Предишни ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.)

history § 1. Правилникът се издава на основание § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за Конституционния съд (ДВ, бр. 67 от 1991 г.).

history § 2. (нов, ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) Лицата, които до влизане в сила на измененията на този правилник са изпълнявали длъжност, която по силата на измененията трябва да се заеме по служебно правоотношение, се назначават по такова правоотношение на съответната длъжност, ако отговарят на условията за това и в едномесечен срок подадат заявление до председателя на съда.

history § 3. (Предишен § 2, ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 23.02.2016 г.) Правилникът влиза в сила три дни след обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД (ОБН., ДВ, БР. 71 ОТ 2012 г., В СИЛА ОТ 22.09.2012 г.)

history § 6. Член 12, ал. 4 влиза в сила от 1 юли 2012 г., а останалите разпоредби влизат в сила три дни след обнародването на решението в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД (ОБН., ДВ, БР. 50 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 21.06.2014 г.)

history § 12. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд е приет на 10 юни 2014 г. с Решение № 7 на Конституционния съд и влиза в сила три дни след обнародването му в "Държавен вестник".

history ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
(ОБН., ДВ, БР. 14 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 23.02.2016 г.)

history Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд е приет на 15 февруари 2016 г. с решение на Конституционния съд и влиза в сила три дни след обнародването му в "Държавен вестник".
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
(ОБН., ДВ, БР. 30 ОТ 2020 г., В СИЛА ОТ 04.04.2020 г.)

history Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд е приет на 24 март 2020 г. с решение на Конституционния съд и влиза в сила три дни след обнародването му в "Държавен вестник".

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...