По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ДВ. бр. 98 от 17.11.2020г.

Обн., ДВ, бр. 66 от 25 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 24 от 23 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 31 от 8 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 17 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 84 от 19 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 57 от 24 юли 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 4 септември 2012 г., изм., ДВ, бр. 89 от 11 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 28 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 3 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 7 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 17 Ноември 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на мерките за закрила на детето, лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне на финансова помощ и/или помощ в натура и контрол за спазване правата на детето.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...