По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ДВ. бр. 98 от 17.11.2020г.

Обн., ДВ, бр. 133 от 11 ноември 1998 г., изм., ДВ, бр. 38 от 23 април 1999 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 май 1999 г., доп., ДВ, бр. 112 от 23 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2000 г., изм., ДВ, бр. 48 от 13 юни 2000 г., изм., ДВ, бр. 98 от 1 декември 2000 г., попр., ДВ, бр. 100 от 8 декември 2000 г., изм., ДВ, бр. 19 от 2 март 2001 г., изм., ДВ, бр. 97 от 13 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 26 от 12 март 2002 г., доп., ДВ, бр. 46 от 7 май 2002 г., изм., ДВ, бр. 81 от 23 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 118 от 20 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 40 от 29 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 115 от 30 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 31 от 8 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 54 от 4 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 93 от 17 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 4 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 27 от 9 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 41 от 1 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 43 от 8 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 45 от 15 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 63 от 16 август 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 73 от 20 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 4 юли 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 18 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 89 от 11 ноември 2016 г., изм., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 89 от 7 ноември 2017 г., изм., ДВ, бр. 27 от 2 април 2019 г., изм., ДВ, бр. 39 от 14 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 16 август 2019 г., доп., ДВ, бр. 52 от 9 юни 2020 г., доп., ДВ, бр. 77 от 1 септември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 17 ноември 2020 г.

 

Глава първа.
УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (ЗАГЛ. ОТМ., ДВ, БР. 40 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2003 Г.)

history Чл. 1. (Отм., ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...