По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП., ДВ, БР. 77 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 04.10.2016 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП., ДВ, БР. 77 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 04.10.2016 г.)

ДВ. бр. 62 от 27.07.2021г.

Обн., ДВ, бр. 18 от 1 март 1994 г., изм., ДВ, бр. 99 от 2 декември 1994 г., изм., ДВ, бр. 86 от 11 октомври 1996 г., изм., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 1997 г., изм., ДВ, бр. 100 от 31 октомври 1997 г., изм., ДВ, бр. 60 от 2 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 114 от 30 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 62 от 13 юли 2001 г., изм., ДВ, бр. 78 от 11 септември 2001 г., изм., ДВ, бр. 96 от 9 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 3 от 10 януари 2003 г., изм., ДВ, бр. 69 от 6 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 71 от 13 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 78 от 30 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 100 от 13 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 83 от 13 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 62 от 31 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 39 от 26 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 47 от 22 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 40 от 2 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2016 г., доп., ДВ, бр. 19 от 28 февруари 2017 г., доп., ДВ, бр. 75 от 24 септември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 27 юли 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 62 от 2001 г.) (1) Държавната политика в областта на тютюна и тютюневите изделия се осъществява чрез национална стратегия за развитие на тютюнопроизводството.
(2) Националната стратегия за развитие на тютюнопроизводството се изготвя въз основа на:
1. национални цели и интереси, свързани с производството, изкупуването и реализацията на тютюна и тютюневите изделия;
2. регионални стратегии за развитие на тютюнопроизводството, разработени от областните управители.
(3) (изм., ДВ, бр. 62 от 2021 г.) Националната стратегия се обсъжда от Консултативния съвет по тютюна към министъра на земеделието, храните и горите.
(4) (изм., ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм., ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 62 от 2021 г.) Министърът на земеделието, храните и горите внася предложение в Министерския съвет за утвърждаване на националната стратегия за развитие на тютюнопроизводството.
(5) (изм., ДВ, бр. 62 от 2021 г.) Националната стратегия за развитие на тютюнопроизводството се разработва за период от 7 години.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...