По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Тарифи > ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 89 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 11.11.2016 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 89 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 11.11.2016 г.)

ДВ. бр. 12 от 08.02.2019г.

Обн., ДВ, бр. 40 от 29 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 55 от 17 юни 2003 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2004 г., изм., ДВ, бр. 97 от 2 ноември 2004 г., изм., ДВ, бр. 54 от 4 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 58 от 27 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 58 от 29 юли 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 89 от 11 ноември 2016 г., изм., ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2019 г.

 

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) С тарифата се определят размерът на таксите за социалните услуги в дейностите "държавна отговорност", финансирани от държавния бюджет чрез бюджетите на общините, лицата, които заплащат такси, и редът за събирането им.

history Чл. 2. (1) (изм., ДВ, бр. 55 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 01.11.2004 г., изм., ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Размерът на таксите се определя в процент от дохода на лицата, които ползват социални услуги, както следва:
1. в домовете за възрастни с умствена изостаналост - 80 на сто;
2. в домовете за стари хора - 70 на сто;
3. в домовете за възрастни хора с психични разстройства - 80 на сто;
4. в домовете за възрастни хора с физически увреждания - 70 на сто;
5. в домовете за възрастни хора със сетивни нарушения - 70 на сто;
6. в социалните учебно-професионални центрове - 50 на сто;
7. в дневните центрове - 30 на сто;
8. за седмична услуга в дневните центрове - 50 на сто;
9. в домовете за възрастни хора с деменция - 80 на сто;
10. в защитените жилища - 50 на сто;
11. (В сила от 01.01.2009 г.) в преходните жилища - 50 на сто;
12. (В сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) в наблюдаваните жилища - 30 на сто;
13. в центровете за временно настаняване - 30 на сто;
14. в звената "майка и бебе" - 30 на сто;
15. в центровете за настаняване от семеен тип - 50 на сто;
16. (нова, ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Център за социална рехабилитация и интеграция - 5 на сто.
(2) (нова, ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 01.11.2004 г., изм., ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Лицата, които са навършили 18-годишна възраст, с изключение на тези, които учат, до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, и продължават да ползват социални услуги в домовете за деца, заплащат такса в размер 50 на сто от дохода си.
(3) (нова, ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Ветераните от войните, които ползват социални услуги в специализираните институции, заплащат такса в размер, определен съгласно чл. 4, т. 5 от Закона за ветераните от войните, и чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните, приет с Постановление № 168 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 29 от 2000 г., бр. 61 от 2001 г.; Решение № 6288 на Върховния административен съд от 2001 г. - бр. 73 от 2001 г.; изм., бр. 38 от 2002 г.).
(4) (Предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 01.11.2004 г., предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Определените по реда на ал. 1 - 3 такси не могат да надвишават действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.
(5) (нова, ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп., ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция или социална услуга в общността - резидентен тип, заплащат лицата, които:
1. имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.;
2. имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
3. (изм., ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., доп., ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години и общата стойност на сделките надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период;
4. (изм., ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години.