По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ДВ. бр. 90 от 20.10.2020г.

Обн., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2001 г., изм., ДВ, бр. 62 от 13 юли 2001 г., изм., ДВ, бр. 87 от 9 октомври 2001 г., изм., ДВ, бр. 102 от 21 ноември 2003 г., изм., ДВ, бр. 14 от 11 февруари 2005 г., изм., ДВ, бр. 47 от 7 юни 2005 г., изм., ДВ, бр. 89 от 8 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 32 от 25 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 79 от 6 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 22 от 16 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 58 от 31 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 21 от 20 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 26 януари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 25 август 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 90 от 20 октомври 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 47 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) С правилника се определят дейността, структурата, организацията, функциите и числеността на персонала на Държавната агенция за закрила на детето, наричана по-нататък "агенцията".

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...