По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ДВ. бр. 21 от 20.03.2015г.

Обн., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2001 г., изм., ДВ, бр. 62 от 13 юли 2001 г., изм., ДВ, бр. 87 от 9 октомври 2001 г., изм., ДВ, бр. 102 от 21 ноември 2003 г., изм., ДВ, бр. 14 от 11 февруари 2005 г., изм., ДВ, бр. 47 от 7 юни 2005 г., изм., ДВ, бр. 89 от 8 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 32 от 25 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 79 от 6 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 22 от 16 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 58 от 31 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 21 от 20 март 2015 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 47 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) С правилника се определят дейността, структурата, организацията, функциите и числеността на персонала на Държавната агенция за закрила на детето, наричана по-нататък "агенцията".

history Чл. 2. (изм., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) Държавната агенция за закрила на детето е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(2) Агенцията е администрация, която подпомага председателя при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

history Чл. 3. (изм., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) (изм., ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 26.03.2015 г.) Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика.
(2) (изм., ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.) Дейността на агенцията се финансира чрез:
1. субсидии от държавния бюджет;
2. приходи от:
а) дарения;
б) (изм., ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.) международни и национални програми, проекти и споразумения;
в) други собствени приходи, свързани с дейността на агенцията.

history Чл. 4. (отм., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.)

Глава втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 5. (1) (изм., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм., ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.) Държавната агенция за закрила на детето се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя.
(2) (изм., ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.) Председателят е едноличен орган на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на закрилата на детето в Република България.
(3) (отм., ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.)

history Чл. 6. (1) При изпълнение на своите правомощия председателят се подпомага от заместник-председател, който се назначава от министър-председателя.
(2) Председателят делегира със заповед правомощия на заместник-председателя и определя неговите функции.
(3) Правомощията на председателя в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск се изпълняват от заместник-председателя.

Раздел II.
Правомощия на председателя

history Чл. 7. Председателят:
1. (изм., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм., ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм., ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) разработва съвместно с министъра на труда и социалната политика, министъра на здравеопазването, министъра на образованието и науката, министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи, министъра на културата, министъра на финансите, министъра на младежта и спорта, управителя на Националния осигурителен институт, секретаря на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет и с Националното сдружение на общините в Република България държавната политика за закрила на детето и упражнява правомощия, които са му определени със закон;
2. (изм., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) внася чрез министъра на труда и социалната политика в Министерския съвет правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето;
3. организира и ръководи дейността на Националния съвет за закрила на детето в качеството си на председател на съвета;
4. (доп., ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.) отговаря за цялостната дейност на агенцията и издава индивидуални административни актове и наказателни постановления в случаите, определени със закон;
5. управлява и разпределя средствата от бюджета и контролира целевото им разходване;
6. определя структурата и щата на агенцията, назначава държавните служители и променя и прекратява служебните правоотношения с тях, сключва, променя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудови правоотношения;
7. утвърждава методически указания, свързани с дейността на агенцията;
8. (изм., ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.) координира дейността на агенцията по сътрудничеството с държавни органи и с юридически лица в страната и в чужбина, както и с международни институции и организации;
9. (изм., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм., ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) подпомага министъра на труда и социалната политика, министъра на здравеопазването, министъра на образованието и науката, министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи и министъра на външните работи при формирането и провеждането на политики с Европейския съюз в областта на закрилата на детето;
10. (доп., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) може да представлява държавата в международни организации и програми в областта на закрилата на детето при предоставени от Министерския съвет правомощия;
11. внася чрез министъра на труда и социалната политика в Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на закрилата на детето;
12. (доп., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) организира създаването и поддържането на национална информационна система в областта на закрилата на детето, която включва събирането, анализа и съхранението в агенцията на информация по дейностите за закрила на детето на национално и общинско равнище;
13. (отм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
14. (изм., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., отм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
15. (изм., ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) създава работни групи за изпълнение на конкретни задачи в областта на закрилата на детето;
16. (изм., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) организира разработването и контролира изпълнението на национални и регионални програми за осъществяване закрилата на детето;
17. (изм., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) организира процеса на наблюдение и анализ на държавната политика за закрила на детето;
18. организира издаването на периодичен бюлетин и други издания по въпросите на закрилата на детето;
19. (доп., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на агенцията, в който се отчита и изпълнението на Националната програма за закрила на детето;
20. определя размера на допълнителния отпуск на държавните служители по чл. 50 от Закона за държавния служител;
21. (отм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
22. (*) (нова, ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм., ДВ, бр. 47 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., ДВ, бр. 106 от 2006 г.) издава лиценз на лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години;
23. (нова, ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп., ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) организира проверки за спазване правата на детето от всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, обслужващи звена, лечебни заведения, дирекции "Социално подпомагане" - доставчици на социални услуги за деца и от юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата за закрила на детето, и при установяване на нарушение дава задължителни предписания или издава наказателни постановления лично или чрез оправомощено от него длъжностно лице;
24. (нова, ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) извършва наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца относно спазването на правата на детето и при установяване на нарушения дава задължителни предписания или издава наказателни постановления лично или чрез оправомощено от него длъжностно лице;
25. (нова, ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г., доп., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) организира проверки за спазване на критериите и стандартите за социални услуги за деца и при установяване на нарушения дава задължителни предписания или издава наказателни постановления лично или чрез оправомощено от него длъжностно лице;
26. (нова, ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) разработва предложения за актуализиране на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца по прилагането на мерките по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 4 - 6 от Закона за закрила на детето и я предлага на министъра на труда и социалната политика;
27. (нова, ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) изгражда и поддържа хармонизиран телефонен номер с национално покритие от обхват 116 за информиране, консултиране и помощ на деца като Национална телефонна линия за деца с единен номер 116 111;
28. (нова, ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) подпомага дейността на юридическите лица с нестопанска цел по закрила на детето;
29. (нова, ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) управлява имуществото на агенцията;
30. (нова, ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) осъществява и други правомощия, предоставени му със закон и с подзаконови нормативни актове.

Раздел III.
ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ (НОВ, ДВ, БР. 106 ОТ 2006 г., В СИЛА ОТ 27.12.2006 г.)

history Чл. 7а. (нов, ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.) (1) Председателят образува на свое подчинение политически кабинет, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за определянето и провеждането на правителствената политика в сферата на неговите правомощия.
(2) В политическия кабинет се включват заместник-председателят и експертът, отговарящ за връзките с обществеността.
(3) За реализирането на програмата на Министерския съвет политическият кабинет предлага на председателя стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение.
(4) Политическият кабинет организира и осъществява връзките на председателя с Народното събрание, Министерския съвет, с другите държавни органи и с правителствени и неправителствени организации.
(5) Политическият кабинет организира и осъществява връзките на председателя с обществеността, със средствата за масово осведомяване и организира срещи и интервюта с представителите на медиите.
(6) Политическият кабинет събира, обобщава и анализира информацията, необходима за разработването на политиката в областта на закрилата на детето.
(7) Политическият кабинет осигурява информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на председателя, организира и провежда периодични и специализирани срещи и пресконференции за запознаване с резултатите от дейността на агенцията, координира дейността по подготовка на изданията на агенцията.

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 8. (1) (изм., ДВ, бр. 47 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Структурата на агенцията включва обща администрация, организирана в една дирекция, финансов контрольор и специализирана администрация, организирана в главна дирекция и една дирекция.
(2) (изм., ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., изм., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм., ДВ, бр. 47 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г., изм., ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., Изм., ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 26.03.2015 г.) Общата численост на персонала в административните звена на агенцията е 66 щатни бройки, включително председател, заместник-председател и главен секретар.
(3) Числеността на отделните административни звена е посочена в приложението.
(4) (изм., ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) В агенцията се ползват длъжностите, предвидени за държавна агенция в Класификатора на длъжностите в администрацията.

history Чл. 9. (отм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

history Чл. 10. (1) Служителите и лицата, привлечени към дейността на агенцията, са длъжни да пазят служебна тайна.
(2) При назначаването им служителите подписват декларации по ал. 1.

Раздел II.
Главен секретар и финансов контрольор (Загл. изм., ДВ, бр. 47 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., загл. изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

history Чл. 11. (1) (изм., ДВ, бр. 47 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.) Главният секретар осъществява административното ръководство на агенцията, осигурява организационната връзка между звената в администрацията, координира и контролира оперативната дейност на агенцията в изпълнение на разпорежданията на председателя, работи под негово ръководство и се отчита за своята дейност пред него.
(2) (изм., ДВ, бр. 47 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.) Главният секретар:
1. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
2. ръководи дейността по управление на човешките ресурси;
3. ръководи административното обслужване;
4. осигурява организационната връзка между председателя и административните звена в агенцията, както и между административните звена;
5. организира разпределението на задачите между административните звена в агенцията, като създава условия за ефективна работа;
6. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
7. ръководи, контролира и отговаря за работата с документите и за съхраняването им и за опазването на служебната тайна;
8. осъществява контрол по вписванията в Административния регистър и в Системата за самооценка на административното обслужване;
9. координира и контролира управлението на ползваните за административни нужди недвижими имоти и движими вещи, предоставени на агенцията;
10. организира и отговаря за провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
11. осъществява координация и контрол в процеса на подготовката и изпълнението на бюджета и следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата на агенцията;
12. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
13. представлява агенцията в случаите, в които е упълномощен изрично от председателя, по проблеми, свързани с функционирането на администрацията;
14. изготвя ежегоден доклад за състоянието на администрацията на агенцията и го представя на председателя;
15. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя.
(3) (нова, ДВ, бр. 47 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При отсъствие на главния секретар неговите функции за всеки конкретен случай се изпълняват от определен от председателя на агенцията директор на дирекция.

history Чл. 12. (изм., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм., ДВ, бр. 47 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Финансовият контрольор е на пряко подчинение на председателя на агенцията и се назначава съгласно чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор осъществява своята дейност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и указанията на министъра на финансите.
(3) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност при осъществяването на цялостната дейност на агенцията, като писмено изразява мнение относно законосъобразността на:
1. решенията или действията, свързани с разпореждане с активи и средства, включително поемане на задължение и извършване на разход;
2. решенията или действията, свързани с управление и стопанисване на имуществото на агенцията, включително отдаване под наем с цел получаване на приходи;
3. други решения, от които се пораждат права, съответно задължения, за агенцията и/или за нейните служители.
(4) При осъществяване на предварителния контрол финансовият контрольор одобрява или отказва да одобри предложенията за поемане на задължения или за извършване на разходи, като:
1. проверява всички документи и приложения към тях преди вземане на решението за поемане на задължението или за извършване на разхода;
2. проверява пълнотата на досиетата за всички задължения или разходи, надвишаващи 10 хил. лв., преди тяхното поемане или извършването на разхода.
(5) Финансовият контрольор представя всяко тримесечие отчет за своята дейност на председателя на агенцията.
(6) Финансовият контрольор не може да съвместява отговорности по одобрение, изпълнение и осчетоводяване съгласно чл. 13, ал. 3, т. 2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.
(7) Финансовият контрольор подпомага председателя при:
1. идентифицирането, оценката и управлението на рисковете, застрашаващи постигането на целите на агенцията;
2. наблюдението, оценката и актуализирането на системите за финансово управление и контрол и предприемането на мерки за подобряването им в изпълнение на препоръки от проверяващи органи;
3. представяне на информация на министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол в агенцията съгласно изискванията на чл. 8 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

history Чл. 12а. (отм., ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.)

history (Раздел IIа "Финансов контрольор" нов, ДВ, бр. 47 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм., ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., зал., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

history Чл. 12б. (отм., ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.)

history Чл. 12в. (отм., ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.)

history Чл. 12 г. (отм., ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.)

Раздел III.
Обща администрация

history Чл. 13. (изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване".

history Чл. 14. (изм., ДВ, бр. 62 от 2001 г., изм., ДВ, бр. 47 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване":
1. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с дейността на агенцията;
2. осъществява процесуално представителство пред съдилищата по съдебни дела, по които агенцията е страна, и при обжалване на актове на председателя, издадени в кръга на неговата компетентност;
3. изготвя проекти на договори, наказателни постановления, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на агенцията, като дава становища по тяхната законосъобразност;
4. (изм., ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) организира дейностите по управление на човешките ресурси, свързани със служебните и трудовите правоотношения, с оценяване изпълнението на длъжностите, с повишаването на професионалната квалификация на служителите, със заплащането и стимулирането на труда, с провеждането на конкурсите по Закона за държавния служител и Кодекса на труда, със служебните и трудовите досиета на служителите;
5. изготвя и актуализира длъжностното и поименното разписание на администрацията;
6. организира провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на агенцията;
7. поддържа и актуализира страницата на агенцията в интернет и данните в Административния регистър/Регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт;
8. организира и осъществява деловодната и архивната дейност в агенцията, като поддържа автоматизирана информационна система;
9. извършва административното обслужване на физически и юридически лица и координира работата с постъпилите от тях сигнали и предложения;
10. организира поддържането на информационната и комуникационната система и свързаност на агенцията и на вътрешната система за обмен на информация;
11. съставя проект на годишен бюджет и на бюджетна прогноза на агенцията, като разпределя и следи за изпълнението на бюджета на агенцията;
12. отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и изготвя годишния финансов отчет на агенцията, ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение и капиталовите разходи;
13. отчита средствата, получени по международни и национални програми и проекти, както и от дарения, и следи за тяхното разходване;
14. отговаря за систематизирането и съхраняването на счетоводните документи съгласно Закона за счетоводството и разработва вътрешни документи и правила, свързани с финансово-счетоводната дейност на агенцията;
15. подготвя и обосновава предложения за корекции по утвърдения бюджет на агенцията пред първостепенния разпоредител;
16. отговаря за управлението на собствеността на агенцията и упражнява контрол по опазване на движимото и недвижимото имущество, като извършва инвентаризации съгласно Закона за счетоводството;
17. планира, осъществява и контролира извършването на текущи и основни ремонти и поправка на дълготрайни материални активи, реконструкции и ремонт на електрическата, водопроводната и отоплителната мрежа;
18. организира и осъществява цялостното материално-техническо снабдяване на агенцията с техника, консумативи и инвентар;
19. извършва транспортното обслужване на агенцията, поддръжката и ремонта на транспортните средства, контролира разходите и отчетите за гориво и горивни материали;
20. организира почистването на помещенията и пропускателния режим в агенцията.

history Чл. 15. (отм., ДВ, бр. 62 от 2001 г.)

Раздел IV.
Специализирана администрация

history Чл. 16. (изм., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм., ДВ, бр. 47 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Специализираната администрация подпомага председателя при осъществяване на правомощията му по Закона за закрила на детето.
(2) Специализираната администрация е организирана във:
1. (изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Главна дирекция "Контрол по правата на детето", която включва териториални отдели в областните центрове Пловдив, Бургас, Варна, Русе и Враца;
2. (изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) дирекция "Държавна политика за детето";
3. (изм., ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г., отм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

history Чл. 17. (изм., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Дирекция "Държавна политика за детето":
1. разработва и предлага на председателя насоки за развитието на държавната политика за детето на базата на анализа на социалните практики, дейността на органите по закрила на детето, на съществуващите и разработените международни стандарти, практики, директиви, препоръки и решения в Европейската общност;
2. участва в разработването и актуализирането на нормативни актове, дава становища по проекти на нормативни актове, свързани със защитата на правата на детето, разработва и актуализира Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца и грижата за детето, включително Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца;
3. поддържа и надгражда Националната информационна система (НИС) по чл. 17а, т. 9 от Закона за закрила на детето, координира и контролира периодичността и достоверността на данните и участва в интегрирането й към системата на Министерството на труда и социалната политика и на държавната администрация;
4. изследва и анализира състоянието на грижите за деца и закрилата на детето на общинско, регионално и национално равнище;
5. съвместно с Министерството на външните работи изготвя националните и периодичните доклади за прилагането на Конвенцията за правата на детето в Република България;
6. организира и участва в провеждането на изследвания и проучвания по определени приоритетни области;
7. осъществява методическа подкрепа и супервизия на отделите за закрила на детето и доставчиците на социални услуги за деца, участва в разработването на методики, методически указания и материали, свързани с дейностите по закрила и гарантиране правата на детето;
8. организира процеса по лицензиране на доставчици на социални услуги за деца и подпомага административно комисията по чл. 43б, ал. 1 от Закона за закрила на детето;
9. разработва, координира и отчита изпълнението на Националната програма за закрила на детето, както и други национални програми, планове, проекти и стратегии в областта на закрилата на детето;
10. координира процеса по репатриране на деца - български граждани, в сътрудничество с участниците в Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени български деца и деца - жертви на трафик, завръщащи се от чужбина;
11. изготвя мотивирани предложения до председателя на агенцията за налагане на мерките по чл. 76а от Закона за българските лични документи;
12. участва в координирането и подпомага взаимодействието на органите по закрила на детето, съдейства за осъществяване на сътрудничеството с международни организации и институции;
13. подготвя проектни предложения по оперативни програми и проекти на Европейския съюз;
14. планира, отчита и осигурява технически дейността на Националния съвет за закрила на детето и на създадения към него Детски съвет;
15. подпомага дейността на юридическите лица с нестопанска цел по закрилата на детето, като изготвя становища и предоставя информация и експертна помощ във връзка с функциите на дирекцията;
16. организира превод на документи и подготвя материали за изданията на агенцията;
17. осъществява мониторинг и отчита дейността на Националната телефонна линия за деца с единен номер 116 111.

history Чл. 17а. (1) (нов, ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм., ДВ, бр. 47 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишен текст на чл. 17а, ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Главна дирекция "Контрол по правата на детето":
1. (изм., ДВ, бр. 47 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.) разработва и актуализира методика за контрол по спазването на стандартите за социални услуги за деца и за спазване правата на детето;
2. (изм., ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.) осъществява наблюдение относно спазване правата на детето и извършва планови проверки и проверки по жалби и сигнали за спазване правата на детето от всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, обслужващи звена, лечебни заведения, дирекции "Социално подпомагане", доставчици на социални услуги за деца, юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата за закрила на детето, и специализирани институции за деца;
3. осъществява контрол относно спазването на критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца;
4. дава предложения на председателя за задължителни предписания при констатиране на нарушаване правата на детето;
5. разработва и предлага на председателя насоки за развитието на държавната политика в областта на закрилата на детето на базата на анализа на нарушенията на правата на детето;
6. участва в изпълнението на Националната програма за закрила на детето и на други национални и регионални програми в областта на закрилата на детето;
7. подготвя материали за изданията на агенцията относно резултатите от наблюденията върху спазването на правата на детето в Република България;
8. (нова, ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.) служителите от дирекцията издават акт за установяване на нарушението по реда на чл. 46, ал. 3 от Закона за закрила на детето и предлагат на председателя на Държавната агенция за закрила на детето да бъде издадено наказателно постановление.
(2) (нова, ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Териториалните отдели осъществяват функциите по ал. 1 на територията на страната, както следва:
1. Пловдив - за областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян;
2. Бургас - за областите Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол;
3. Варна - за областите Варна, Шумен, Добрич, Разград и Силистра;
4. Русе - за областите Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч и Търговище;
5. Враца - за областите Враца, Видин, Монтана и Плевен.
(3) (нова, ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Функциите по ал. 1 на територията на областите София, Благоевград, Перник, Кюстендил и Софийска област се осъществяват от служители на централно ниво от Главна дирекция "Контрол по правата на детето".

history Чл. 18. (изм., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм., ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г., отм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Раздел V.
Организация на работата

history Чл. 19. (1) Председателят организира работата на администрацията чрез вътрешни правилници и заповеди.
(2) (нова, ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Административното обслужване и работата с искания, жалби, сигнали и предложения, постъпили в агенцията от граждани и организации, се осъществяват при спазване на принципите и нормите, установени в нормативните актове, вътрешните правила за организацията на административното обслужване и Хартата на клиента.
(3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.) Дирекциите осъществяват своите функции в съответствие с утвърдените си функционални характеристики.
(4) (изм., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм., ДВ, бр. 47 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 3, ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, изпълняват възложените им задачи въз основа на длъжностни характеристики, утвърдени от главния секретар.
(5) (отм., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., предишна ал. 4, ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.)
(6) (Предишна ал. 5, ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.) Директорите представят на председателя ежегоден доклад за дейността на подчинените им структурни звена.

history Чл. 20. (1) Документите, изпратени до агенцията от държавни органи, от физически или юридически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички документи, посочени в тях, и се образува служебна преписка.
(3) (нова, ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.) Предложенията и сигналите, свързани с дейността на агенцията, могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител по телефон, телеграф, телекс или електронна поща. Предложенията и сигналите се вписват в регистър за предложенията и сигналите.
(4) (нова, ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.) На сигналите и предложенията се отговаря в двумесечен срок от получаването им, ако в закон не е установен друг срок. В тези случаи срокът може да бъде продължаван, но за не повече от 4 месеца за предложенията и за не повече от един месец за сигналите, за което се съобщава на подателя.

history Чл. 21. (1) Служебните преписки се разпределят от главния секретар с резолюция до съответните ръководители на административните звена. Адресатите на преписките се отбелязват във входящия регистър.
(2) Резолюцията по ал. 1 съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис.
(3) Служебните преписки се разпределят ежедневно след постъпването им в агенцията.
(4) (отм., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.)

history Чл. 22. Изходящите от агенцията документи се съставят в 2 екземпляра, като вторият съдържа длъжността, името и подписа на служителя, който е изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва датата.

history Чл. 23. (изм., ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на агенцията е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка от 12,30 до 13,00 ч. при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време за служителите в администрацията на агенцията е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. и със задължително отработване на продължителността на 8-часовия работен ден.
(3) Приемното време на председателя и на служителите се определя със заповед на председателя, като се оповестява на специално обозначено място в сградата на агенцията.
(4) Установяването на работното време по ал. 2 и контролът по спазването му се определят с акт на председателя.

history Чл. 24. Достъпът в сградата на агенцията се разрешава след издаване на пропуск от охраната. В него се отбелязват имената на лицето, името на служителя, при когото отива, и часът на влизане. След приключване на посещението служителят, провел срещата, разписва пропуска и вписва часа на излизане.

history Чл. 25. (изм., ДВ, бр. 47 от 2005 г., в сила от 07.06.2005 г.) (1) (изм., ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите на агенцията могат да бъдат награждавани с отличия.
(2) Награждаването на служителите се извършва със заповед на председателя на агенцията въз основа на мотивиран доклад от директор на дирекция.
(3) (отм., ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г.)

history Чл. 26. (нов, ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 27.12.2006 г.) Редът за образуване и разпределяне на средствата за работната заплата се определя във вътрешни правила за работната заплата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 17, ал. 5 от Закона за закрила на детето и чл. 48 от Закона за администрацията.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2005 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 г. (ОБН., ДВ, БР. 14 ОТ 2005 г., В СИЛА ОТ 11.02.2005 г.)

history § 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 ОТ 31 МАЙ 2005 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 г. (ОБН., ДВ, БР. 47 ОТ 2005 г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 г.)

history § 19. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2006 г. с изключение на § 12, т. 3 и § 16, които влизат в сила от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 3 НОЕМВРИ 2005 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА (ОБН., ДВ, БР. 89 ОТ 2005 г.)

history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

history § 9. Навсякъде в действащите подзаконови нормативни актове думите "министърът на младежта и спорта", "министъра на младежта и спорта" и "Министерството на младежта и спорта" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция за младежта и спорта", "председателя на Държавната агенция за младежта и спорта" и "Държавната агенция за младежта и спорта".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2006 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 г. (ОБН., ДВ, БР. 106 ОТ 2006 г.,В СИЛА ОТ 27.12.2006 г.)

history § 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 3, т. 4 и § 12, т. 5 (относно думите "лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане"), които влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, § 5 и 18, които влизат в сила от 1 април 2006 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 17 МАРТ 2008 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН., ДВ, БР. 32 ОТ 2008 г., В СИЛА ОТ 01.04.2008 г.)

history § 8. Постановлението влиза в сила от 1 април 2008 г.

history ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН., ДВ, БР. 79 ОТ 2009 г.)

history § 38. Навсякъде в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 62 и 87 от 2001 г., бр. 102 от 2003 г., бр. 14 и 47 от 2005 г., бр. 106 от 2006 г. и бр. 32 от 2008 г.), думите "министъра на образованието и науката" се заменят с "министъра на образованието, младежта и науката".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН., ДВ, БР. 2 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 г.)

history § 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на разпоредбите на § 1, т. 4, буква "а", подбуква "бб", буква "д", подбуква "бб" и буква "е", които влизат в сила от 1 март 2010 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 26 ЮНИ 2012 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, НА НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, НА НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА НАРЕДБА ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ (ОБН., ДВ, БР. 49 ОТ 2012 г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 г.)

history § 18. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2012 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 26 ЮЛИ 2012 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН., ДВ, БР. 58 ОТ 2012 г., В СИЛА ОТ 08.08.2012 г.)

history § 8. (1) Дейността в областта на изпълнение на функциите на отговорен орган по Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави в рамките на Общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци" на Европейския съюз преминава от Министерството на труда и социалната политика към Агенцията по заетостта, осигурена с 5 щатни бройки.
(2) Правоотношенията със служителите, осъществяващи функциите по ал. 1, се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие с устройствените правилници на администрациите.

history § 9. Постановлението влиза в сила 7 дни след датата на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА (ОБН., ДВ, БР. 62 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 г.)

history § 66. В Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 62 и 87 от 2001 г., бр. 102 от 2003 г., бр. 14 и 47 от 2005 г., бр. 106 от 2006 г., бр. 32 от 2008 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г. и бр. 22, 49 и 58 от 2012 г.), навсякъде думите "образованието, младежта и науката" се заменят с "образованието и науката" и думите "министъра на физическото възпитание и спорта" се заменят с "министъра на младежта и спорта".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

history § 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 ОТ 16 МАРТ 2015 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН., ДВ, БР. 21 ОТ 2015 г., В СИЛА ОТ 26.03.2015 г.)

history § 7. Постановлението влиза в сила пет дни след обнародването му в "Държавен вестник".

history ПРИЛОЖЕНИЕ към чл. 8, ал. 3

history (изм., ДВ, бр. 62 от 2001 г., изм., ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., изм., ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм., ДВ, бр. 47 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 01.04.2006 г., изм., ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 08.08.2012 г., изм., ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 26.03.2015 г.)

history

Численост на персонала в административните звена на Държавната агенция за закрила на детето - 66 щатни бройки

Председател

1

Политически кабинет

2

в т.ч.:

заместник-председател

1

експерт по връзки с обществеността

1

главен секретар

1

финансов контрольор

1

Обща администрация

16

в т.ч.:

дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"

16

Специализирана администрация

45

в т.ч.:

Главна дирекция "Контрол по правата на детето"

31

дирекция "Държавна политика за детето"

14

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...