По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 40 ОТ 2006 г., В СИЛА ОТ 05.05.2006 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 40 ОТ 2006 г., В СИЛА ОТ 05.05.2006 г.)

ДВ. бр. 65 от 16.08.2019г.

Обн., ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г., изм., ДВ, бр. 48 от 10 юни 2005 г., изм., ДВ, бр. 78 от 30 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 96 от 30 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 15 от 17 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 28 от 4 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 40 от 16 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 33 от 28 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 48 от 26 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 98 от 11 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 97 от 9 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 22 от 16 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 18 февруари 2014 г., изм., ДВ, бр. 108 от 30 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 5 май 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 6 ноември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 26 август 2016 г., доп., ДВ, бр. 34 от 28 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 35 от 30 април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 16 август 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) С правилника се определят функциите, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).