По вид документ > Нормативни актове - отменени > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

ДВ. бр. 7 от 24.01.2020г.

Обн., ДВ, бр. 105 от 6 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 8 май 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 2 юли 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа, функциите на административните звена и числеността на персонала на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", наричана по-нататък "агенцията".