По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

ДВ. бр. 49 от 12.06.2018г.

Обн., ДВ, бр. 108 от 30 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 32 от 5 май 2015 г., изм., ДВ, бр. 100 от 18 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 13 май 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 12 юни 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с функциите, организацията на работа и числеността на персонала на Министерството на икономиката, наричано по-нататък "Министерството", на неговите организационни структури и административни звена, както и на Службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България.