По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ДВ. бр. 65 от 11.08.2017г.

Обн., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 8 ноември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 17 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 12 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 96 от 2 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 31 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 11 август 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се определят организацията, дейността, функциите и числеността на персонала на Министерството на младежта и спорта, наричано по-нататък "министерството", и на неговите организационни структури и административни звена.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!