По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 13 ОТ 31 МАРТ 2004 г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 87 ОТ 2018 г., В СИЛА ОТ 19.10.2018 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 13 ОТ 31 МАРТ 2004 г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 87 ОТ 2018 г., В СИЛА ОТ 19.10.2018 г.)

ДВ. бр. 87 от 19.10.2018г.

Обн., ДВ, бр. 40 от 14 май 2004 г., изм., ДВ, бр. 26 от 25 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 73 от 19 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 87 от 19 октомври 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. (отм., ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)
2. редът за регистрация на търговците на посевен и посадъчен материал;
3. (изм., ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.) редът за водене на регистър на търговци на посевен и посадъчен материал;
4. редът за водене на книги за произхода и количеството на посевния и посадъчния материал.