По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕННИ КНИЖА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕННИ КНИЖА

ДВ. бр. 22 от 18.03.2011г.

Приета с ПМС № 289 от 30.11.1994 г.
Обн., ДВ, бр. 101 от 9 декември 1994 г., изм., ДВ, бр. 38 от 25 април 1995 г., изм., ДВ, бр. 73 от 26 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 54 от 13 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 22 от 18 март 2011 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за отпечатване на ценни книжа от български и чуждестранни физически и юридически лица и контролът по тяхното отпечатване.

history Чл. 2. (1) (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г., предишен текст на чл. 2, ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) "Ценни книжа" по смисъла на наредбата са всички образци на документи, формуляри и бланки, които:
1. служат за събиране на държавни приходи, или
2. (изм., ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) са под формата на билети или други удостоверителни знаци (квитанция, талон и др.), съдържат най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и служат за отчитане на продажби на стоки или услуги с изключение на данъчните документи по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, или
3. са свързани с упражняване на държавния суверенитет, или
4. удостоверяват упражняването на права и са издадени от държавен орган.
(2) (нова, ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) Ценните книжа по ал. 1, т. 2 съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност или се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра.

history Чл. 3. (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Отпечатването на ценни книжа се осъществява под контрола на Министерството на финансите в специализирани печатници, чиято дейност по отпечатването на ценни книжа е организирана в съответствие с изискванията на наредбата.

history Чл. 4. (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Ценните книжа се отпечатват в съответствие с установените стандарти или утвърдените образци, а когато няма такива - по проект на техния издател, съгласуван с министъра на финансите или с упълномощени от него длъжностни лица.

Раздел II.
Режим за отпечатване на ценни книжа, издавани от държавен орган (Загл. изм., ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.)

history Чл. 5. (отм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

history Чл. 6. (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Когато държавен орган издава ценни книжа, които са свързани с упражняването на неговите компетенции, отпечатването им се извършва с писмо до една от печатниците по чл. 3 с копие до Министерството на финансите.

history Чл. 7. (изм., ДВ, бр. 73 от 1998 г., изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) Държавата чрез Министерството на финансите издава и отпечатва: облигации по държавни заеми; държавни съкровищни бонове; сертификати за собственост на държавни ценни книжа; държавни таксови марки, бандероли за тютюневи изделия и алкохолни напитки, талони за участие в цифрова лотарийна игра "Бинго" и други държавни ценни книжа. Върху ценните книжа, издавани от Министерството на финансите, с изключение на държавните таксови марки, се изписва "Министерство на финансите".

Раздел III.
Одобрение на заявки за отпечатване на ценни книжа (Загл. изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.)

history Чл. 8. (отм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

history Чл. 9. (отм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

history Чл. 10. (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (доп., ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) Лице, което иска да отпечатва томболни билети, фишове и билети за участие в лотарийни и други хазартни игри и притежава разрешение за организиране на хазартната игра от Държавната комисия по хазарта, подава до министъра на финансите писмена заявка, която съдържа:
1. изчерпателно посочване на общия брой, серията и номиналната стойност на билетите или фишовете;
2. (изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) наименованието, единния идентификационен код от Агенцията по вписванията, седалището и адреса на управление на заявителя, адрес за кореспонденция и номер и дата на разрешението за организиране на хазартната игра.
(2) Към заявката по ал. 1 се прилагат:
1. (отм., ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.)
2. макет (проект) на билетите или фишовете, върху който задължително се отбелязва наименованието на издателя;
3. (отм., ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.)
4. актуално удостоверение за търговска регистрация - в случаите, когато вписването в регистъра на Агенцията по вписванията все още не е извършено.
(3) (нова, ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) Държавната комисия по хазарта изпраща по служебен път копие от разрешението за организиране на хазартни игри и подробна информация относно утвърдените образци на ценни книжа.

history Чл. 11. (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Лице, което иска да отпечатва ценни книжа извън тези по чл. 10, подава до министъра на финансите писмена заявка, в която посочва вида на ценните книжа, наименованието, единния идентификационен код от Агенцията по вписванията, седалището и адреса на управление на заявителя, както и адрес за кореспонденция.
(2) Към заявката по ал. 1 се прилагат:
1. заверено копие от лиценза (разрешение, удостоверение за регистрация) за извършване на съответния вид дейност, ако такъв се изисква;
2. (доп., ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) макет (проект) на ценните книжа, върху който задължително се отбелязва наименованието на издателя;
3. (отм., ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.)
4. актуално удостоверение за търговска регистрация - в случаите, когато вписването в регистъра на Агенцията по вписванията все още не е извършено.

history Чл. 12. (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) При необходимост министърът на финансите или упълномощени от него длъжностни лица могат да поискат писмено от лицата - издатели на ценни книжа, допълнителна информация относно обстоятелства, които се отнасят до изпълнението на закона и на тази наредба и имат отношение към отпечатването на заявените ценни книжа.

history Чл. 13. (отм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

history Чл. 14. (1) (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Министърът на финансите или упълномощени от него длъжностни лица разглеждат и одобряват заявката за отпечатване на ценни книжа в 14-дневен срок от датата на постъпването й.
(2) (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) Когато заявката не съдържа необходимите сведения или когато е необходима допълнителна информация по чл. 12, заявителят се уведомява писмено. В тези случаи срокът по ал. 1 започва да тече от датата на постъпване на документите, с които се отстраняват недостатъците на заявката или се предоставя информацията.

history Чл. 15. (1) (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Министърът на финансите или упълномощени от него длъжностни лица могат да откажат да одобрят заявката за отпечатване на ценни книжа, когато:
1. издателите не са представили всички необходими документи в едномесечен срок от тяхното писмено поискване;
2. представените документи не съдържат необходимата информация по отношение на изискванията на наредбата и такава не бъде представена след нейното поискване по реда на чл. 12.
(2) (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Министърът на финансите или упълномощени от него длъжностни лица не се произнасят по заявката, когато представените документи са оспорени като издадени в нарушение на закона, до установяването на това обстоятелство по съответния ред.

history Чл. 16. (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Отказите за одобрение на заявката могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел IV.
Заявяване на ценни книжа (Загл. изм., ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.)

history Чл. 17. (отм., ДВ, бр. 38 от 1995 г.)

history Чл. 18. (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Лицата, чиито заявки са одобрени и желаят да отпечатат ценни книжа, представят пред избраната от тях печатница по чл. 3 писмо, в което са означени: видът, количеството, номиналната стойност, изисквания относно издаваните ценни книжа и други, ако има такива.
(2) (отм., ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.)
(3) Копие от писмото по ал. 1 се представя на Министерството на финансите.

history Чл. 19. (отм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

history Чл. 20. (отм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

history Чл. 21. (доп., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Цената на готовата продукция се определя по калкулация, изготвена от печатницата производител. По така определената цена се дължи и таксата за финансов контрол по Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1, 18, 37, 77 и 101 от 1994 г., бр. 106 от 1996 г., бр. 58 и 78 от 1997 г., бр. 42 и 90 от 1999 г., бр. 2 от 2000 г., бр. 112 от 2001 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 13 и 111 от 2003 г., бр. 77, 96 и 108 от 2006 г. и бр. 7, 16, 49 и 100 от 2007 г.).

Раздел V.
Задължителни условия при отпечатване

history Чл. 22. (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) На хартия с воден знак с допълнителни защити - собственост на Министерството на финансите, се отпечатват: държавни съкровищни бонове, облигации по държавни заеми, сертификати за собственост на държавни ценни книжа, бандероли за тютюневи изделия и алкохолни напитки, талони за участие в цифрова лотарийна игра "Бинго" и други държавни ценни книжа.

history Чл. 23. (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Печатниците по чл. 3 организират дейността си по отпечатването на ценни книжа по начин, който гарантира количество, серийност, поредност на номерацията и автентичност на издателя, като осигуряват:
1. затворена техническа и организационна система, гарантираща запазването на конфиденциалност и неприкосновеност на информацията, свързана с отпечатваните ценни книжа;
2. квалифициран персонал и организация на дейностите по осъществяване на специализиран текущ контрол върху всички етапи на отпечатването на ценни книжа;
3. производствени технологии, позволяващи внедряването на съвременни и специфични системи за защита на ценните книжа от фалшификация и подправяне;
4. контрол при съхраняването на отпечатаните ценни книжа и материалите, използвани за отпечатването им;
5. контрол при съхраняването и унищожаването на технологичния отпадък от материали, използвани при изработката на ценни книжа.

history Чл. 24. (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) За осигуряване на контрола при отпечатването и за опазване на ценните книжа от пожар, посегателства и унищожение печатниците са длъжни да приведат помещенията си за изработка и съхранение на ценни книжа в съответствие с изискванията на Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи.

history Чл. 25. (отм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Раздел VI.
Отпечатване на ценни книжа в чужбина

history Чл. 26. (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) При техническа невъзможност за отпечатване на някои книжа в страната или по искане на техните издатели те могат да бъдат отпечатани в друга държава при спазване изискванията на раздел III.

history Чл. 27. (1) (изм., ДВ, бр. 38 от 1995 г., изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) В 14-дневен срок от въвеждането на територията на страната на ценни книжа, отпечатани в друга държава, издателите уведомяват писмено Министерството на финансите за извършване на финансов контрол върху тях и представят доказателства, както и документ за платена такса за финансов контрол.
(2) (отм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
(3) (отм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
(4) (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) До извършване на контрола по ал. 1 ценните книжа не подлежат на разпространение.

Раздел VII.
Разпространение на ценните книжа

history Чл. 28. (1) (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Ценните книжа, издадени от Министерството на финансите се разпространяват от банките, финансовите институции, органите на приходната и митническата администрация и други лица, определени от министъра на финансите, ако не е установено друго със закон или акт на Министерския съвет.
(2) (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) Всички ценни книжа извън посочените в ал. 1 се получават за разпространение от упълномощени от техния издател лица срещу представен платежен документ, който удостоверява, че таксата за финансов контрол е платена.
(3) (отм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
(4) (отм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
(5) (отм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

history Чл. 29. (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) Министерството на финансите уведомява писмено и по електронен път при използване на универсален електронен подпис компетентните териториални дирекции на приходната администрация за получените от издателите ценни книжа, по чл. 2, ал. 1, т. 2.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа подробна информация относно вида, общия брой, емисията или серията, поредността на номерацията, номиналната стойност, както и други характерни белези на ценните книжа. Към писмото се прилага образец от отпечатаните ценни книжа.

Раздел VIII.
Контрол върху ценните книжа

history Чл. 30. (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (доп., ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) Министърът на финансите упражнява финансов контрол за спазване изискванията на наредбата при отпечатването на ценните книжа и контрол върху употребата на отпечатаните ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 2.
(2) Контролът по ал. 1 се осъществява от длъжностни лица, упълномощени от министъра на финансите, наричани по-нататък "контролни органи".
(3) При извършване на проверките контролните органи се легитимират чрез представяне на служебна карта.

history Чл. 31. (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Издателите на ценни книжа са длъжни при поискване да представят на съответните контролни органи документите, свързани с издаваните от тях ценни книжа.
(2) Започването на процеса на отпечатване и предаването на отпечатаните ценни книжа на издателите им се извършва в присъствието на контролните органи.
(3) (доп., ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) Контролните органи могат по всяко време да извършват проверки на място в печатниците по чл. 3 и в обектите, където се употребяват ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 2, и имат право:
1. на свободен достъп в служебните помещения и до документацията, свързана с отпечатването на ценни книжа;
2. да изискват допълнителни справки, сведения и други документи, свързани с проверката.
(4) Ръководителите и служителите на проверяваните лица са длъжни да съдействат на контролните органи при осъществяване на тяхната дейност.

history Чл. 32. (отм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

history Чл. 33. (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Номиналната стойност на ценни книжа, отпечатани по реда на наредбата, не се променя. Неизползваните ценни книжа се унищожават по реда на чл. 34.

history Чл. 34. (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) Ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3 и 4, издадени чрез Министерството на финансите и отпечатани по реда на наредбата, се унищожават в присъствието на контролните органи, ако с нормативен акт не е установено друго. Ценните книжа по чл. 2, ал. 1, т. 2 отпечатани по реда на наредбата, се унищожават от издателите в присъствието на лица от компетентната териториална дирекция на приходната администрация, за което се съставя протокол.

history Чл. 35. (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Ценни книжа, които не са отпечатани по реда на тази наредба, се описват, изземват и унищожават от съответните контролни органи, за което се съставя протокол.

history Чл. 36. (1) Министерството на финансите води регистър, в който се вписват данни относно лицата, издали ценни книжа, както и количествата, серийността и поредната номерация на получените от тях ценни книжа.
(2) (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Документите за одобряване на заявките за отпечатване по чл. 10 се съхраняват в отделен архив и не подлежат на унищожаване в срок 20 години.

history Чл. 37. Длъжностните лица са длъжни да не огласяват сведения и факти, съставляващи търговска или служебна тайна, които са им станали известни при отпечатването, съхранението и движението на ценни книжа.

Раздел IX.
Административнонаказателни разпоредби

history Чл. 38. (1) Който не изпълни или наруши разпоредбите на тази наредба, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва съгласно чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, на него му се налага имуществена санкция съгласно чл. 83 от Закона за административните нарушения и наказания в размер от 100 до 500 лв. В маловажни случаи се налага имуществена санкция в размер от 50 до 100 лв.

history Чл. 39. (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) На юридическо лице, извършило нарушение по чл. 34, се налага имуществена санкция по чл. 83 от Закона за административните нарушения и наказания в размер от 500 до 1000 лв.

history Чл. 40. (1) Нарушенията се установяват с актове на контролните органи на Министерството на финансите, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от упълномощени от него длъжностни лица.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда, определен в Закона за административните нарушения и наказания.

history Чл. 41. (отм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 1. По смисъла на тази наредба:
1. "издател" е лицето, което взема валидно решение за издаване на ценни книжа и от чието име те се издават;
2. (отм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
3. (отм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
4. (изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) "финансов контрол" е контролът, упражняван от държавата при отпечатването, съхранението и движението на ценни книжа до получаването им от издателя или от упълномощените от него длъжностни лица.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 2. (отм., ДВ, бр. 8 от 2001 г.)

history § 3. (изм., ДВ, бр. 38 от 1995 г., изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Изпълнението на тази наредба се възлага на министъра на финансите.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 ОТ 11 МАРТ 2011 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕННИ КНИЖА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 г. (ОБН., ДВ, БР. 22 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 18.03.2011 г.)

history § 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".