По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 6316 от 19.05.2017 г. по адм. дело № 10238/2016 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 6316 от 19.05.2017 г. по адм. дело № 10238/2016 г.

Публикувано на 12.09.2017

    Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадена от различни дружество за доставка на зърнени култури, в резултат на което са установени задължения за ДДС ведно с лихви за просрочие.

   Съгласно националния данъчен закон и постоянната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС) по тълкуване на чл. 167, чл. 168 и чл. 178 от Директива 2006/112/ЕО, възникването и надлежното упражняване на пра...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...