По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 8102 от 26.06.2017 г. по адм. дело № 6347/2016 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 8102 от 26.06.2017 г. по адм. дело № 6347/2016 г.

Публикувано на 10.10.2017

    Предмет на спора са установено задължение по ЗДДС с лихви за просрочие и корпоративен данък с лихви.

   За да се приложи чл. 122 от ДОПК при установяването на дължимия данък, следва да е налице особен случай, който да препятства извършването на ревизия п...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...