По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 8179 от 27.06.2017 г. по адм. дело № 3815/2017 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 8179 от 27.06.2017 г. по адм. дело № 3815/2017 г.

Публикувано на 10.10.2017

    Предмет на спора са определени допълнително задължения за данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2009 г. ведно с лихви.
В практиката си Върховният административен съд приема, че началният момент на ревизионното производство е моментът на връчване на заповедта за възлагане...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...