По вид документ > Съдебна практика > Върховен административен съд > Решение № 8641 от 04.07.2017 г. по адм. дело № 3741/2017 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Решение № 8641 от 04.07.2017 г. по адм. дело № 3741/2017 г.

Публикувано на 10.10.2017

    Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит общо в размер на 18 000 лв. за данъчни периоди месец октомври и ноември 2012 г. и месец януари 2013 г. и са определени лихви за просрочие в размер на 5942,08, както и в частта по ЗКПО, в която е определен допълнителен корпоративен данък за 2013 г. в размер на 9000 лева и съответните лихви.

   Наличието на доставка (данъчно събитие) е основополагаща предпоставка...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...