По тематика > Счетоводство > Нормативни актове (основни) > Стандарти > МСС (консолидирани)1 > МСФО > МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ 16 ЛИЗИНГ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ 16 ЛИЗИНГ

Публикувано на 21.12.2018

    Регламент (ЕС) 2017/1986 на Комисията от 31 октомври 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 16 (Текст от значение за ЕИП. )

   ЦЕЛ

   1. В настоящия стандарт се установяват принципите за признаването...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.