По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2013 г. > № 2-1494 от 09.10.2012 г. - ОТНОСНО: Определяне на основната икономическа дейност за целите на минималните „осигурителни прагове” и вноската за фонд “Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ)
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 2-1494 от 09.10.2012 г. - ОТНОСНО: Определяне на основната икономическа дейност за целите на минималните „осигурителни прагове” и вноската за фонд “Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ)

Публикувано на 15.01.2013

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    ОТНОСНО: Определяне на основната икономическа дейност за целите на минималните „осигурителни прагове” и вноската за фонд “Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ)
В запитването са поставени следните въпроси:
1. При осъществяване на няколко икономически дейности, ако в средата на календарния месец броят на лицата, заети в дейността, която не е основна, превиши броя на лицата в основната икономическа дейност, кога точно ще се извърши преминаването от един код на икономическа дейност към друг - текущо през месеца с посочването на новия код в уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ или в края на календарния месец, като в броя на осигурените лица се включат заетите през месеца, преминалите от една дейност към друга, новопостъпилите, напусналите ?
2 . Кой е критерият за установяване на основната икономическа дейност при определяне размера на дължимата осигурителна вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест”?
При така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна база, свързана с осигурителното законодателство, изразявам следното становище:
1. Икономическата дейност за целите на минималния месечен размер на осигурителния доход се определя съобразно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, утвърдена със Заповед № РД-07-317 от 29.11.2007 г. на председателя на Националния статистически институт (обн., ДВ, бр. 107 от 18.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.).
При дефиниране на основната икономическа дейност на осигурител, който извършва само една дейност, е достатъчно да се определи тази дейност съгласно кода по КИД-2008.
Осигурители с повече от една икономическа дейност определят основната икономическа дейност (във връзка с минималния месечен размер на осигурителния доход) съобразно преобладаващия брой заети по трудови правоотношения лица към последния календарен ден от месеца, без да се взимат предвид наетите в спомагателните дейности. В броя на заетите се включват всички заети през месеца, включително напусналите, новопостъпилите и преминалите от една дейност в друга. Осигурител, извършващ повече от една дейност, отнася прехвърлените между дейностите си работници към дейността, в която същите работят към края на месеца. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
2. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) размерите на осигурителната вноска за фонд “Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ) са в диапазона от 0,4 до 1,1 на сто и се определят със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година по групи основни икономически дейности. За 2012 г. размерите на диференцираните осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ” са определени съгласно Приложение № 2 към чл. 13 на ЗБДОО за 2012 г. Икономическите дейности в приложение № 2 към ЗБДОО се определят в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).
За целите на определяне размера на вноската за фонд „ТЗПБ” основната икономическа дейност се определя от дейността, която носи най-голям относителен дял в печалбата на предприятието, т.е. това е дейността, определена за целите на статистическата дейност.
Следва да се има предвид, че основната икономическа дейност на осигурителя по отношение размера на дължимата вноска за фонд „ТЗПБ” невинаги съвпада с основната икономическа дейност, определена за целите на минималните осигурителни прагове. Възможно е един осигурител да има две различни икономически дейности в зависимост от целта, за която те са определени.

   Директор на Дирекция „ОУИ” – Варна: (п)
(не се чете)

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...