По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДФЛ > 2017 г. > № 07-00-77 от 10.05.2017 г. Относно: Данъчно облагане на доходите на частен съдебен изпълнител
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 07-00-77 от 10.05.2017 г. Относно: Данъчно облагане на доходите на частен съдебен изпълнител

Публикувано на 19.09.2017

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № …/26.04.2017 г., препратено ни от ЦУ на НАП – гр. София относно прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.