По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2017 г. > № 94-00-50 от 24.03.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-50 от 24.03.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС

Публикувано на 13.10.2017

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-50/ 14.03.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството е собственик на хотел. По ЗДДС продадените настанявания към туроператорски фирми се облагат с 9% ставка на данъка.
Във връзка с промените в ЗДДС относно туроператорите в сила от 01.01.2017г. е предложен нов начин на работа, който ще се изразява в следното: Българска фирма е търговски агент – изключителен търговски представител за дестинация България на ключови партньори. Българската фирма, в качеството си на изключителен търговски представител ще представлява туроператорите при взаимоотношенията им с хотела, като основната промяна е в документирането на предоставените хотелски услуги. Хотелът ще издава фактури за услугите по настаняване на посочен в договор чуждестранен туроператор. Българската фирма ще контролира процеса – от резервацията до контрол на фактурираните услуги. Всички плащания ще се извършват от българската фирма към хотела, с уточнение, че са по резервации и фактури към съответния партньор. Единствено и само българската фирма – представител, ще е отговорна за навременното разплащане към хотела. Туристите ще се настаняват с ваучери от съответния партньор.
Поставени са следните въпроси:
След като хотелът ще фактурира на чуждестранен туроператор на база подписан анекс с българския туроператор, който е изключителен представител на чуждестранния туроператор, а ще се получават плащания от българския туроператор, с който вече има договор за настаняване на туристи за сезон 2017г., с какъв % ДДС ще се облага услугата? Ще има ли някакви счетоводни проблеми за хотела, произтичащи от факта, че фактурата е за чуждестранен туроператор с 9 % ДДС, а се получават плащания от български туроператор?

   Предвид изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл.66, ал.2 от ЗДДС, данъчната ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, е в размер 9 на сто.
Предвид тази разпоредба, намалената ставка на данъка е приложима за настаняване, предоставено в хотел, независимо от това, кое лице е получател по доставката – физическо лице или фирма.
Доколкото сте посочили, че българската фирма ще е търговски агент, явно същата ще извършва услуги за чуждестранния туроператор.
Във връзка с обстоятелството, че фактурата се издава към чуждестранния туроператор, а плащането се осъществява от българска фирма, следва да се има предвид следното:
Съгласно чл.26, ал.2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. С оглед на така даденото определение и постоянната практика на Съда на ЕС, за да представлява възнаграждение по доставка получена от доставчика сума, е необходимо да е налице пряка връзка между предоставената услуга и полученото за нея (насрещната престация), т.е. да има реципрочно изпълнение, полученото заплащане от доставчика на услугата, да съставлява стойност, дадена в замяна за услуга, доставена на получателя.

   Видно е, че съгласно разпоредбите на ЗДДС при осъществяване на доставка, сумата по нея може да се плати и от друго лице ( различно от получателя по доставката). В тази връзка, ще е необходимо да се представят всички договори и анекси, както и други съпътстващи документи с цел изясняване на отношенията между страните.
Относно въпросът за това, ще има ли счетоводни проблеми за хотелиера, предвид факта, че фактурира на чуждестранен туроператор с 9 % ДДС, а получава плащания от български туроператор, НАП не може да изрази становище. Въпросите по счетоводното отчитане са от компетентността на Дирекция „Счетоводна практика“ при Министерство на финансите.

   Директор на Дирекция „ОУИ“ Пловдив: (п) (не се чете)