По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2017 г. > № 1­-ИТ-00-16 от 28.02.2017 г. Относно: прилагане разпоредбата на чл. 6, ал. 12 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО)
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 1­-ИТ-00-16 от 28.02.2017 г. Относно: прилагане разпоредбата на чл. 6, ал. 12 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО)

Публикувано на 17.10.2017

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    С Ваше запитване постъпило с вх. №…….2017 г. в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. ………. е поставен въпрос относно изчисляването на осигурителните вноски върху средствата за социални разходи във връзка с чл. 6, ал. 12 и чл. 6, ал. 3 и ал. 5 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО).
Социално – битовото и културното обслужване на работниците и служителите (СБКО) е регламентирано в чл. 292- чл. 300 от Кодекса на труда (КТ). В ал. 1 на чл. 293 е посочено, че начинът на използването на средствата за СБКО се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите. Те не могат да се изземват и използват за други цели (чл. 293, ал. 2). Средствата за СБКО могат да се изразходват от работодателите, самостоятелно или съвместно с други органи и организации, в направленията по чл. 294 от КТ. Социалните придобивки, които работодателите предоставят на работниците и служителите по реда на посочените разпоредби могат да се получават пряко от лицата в пари или в натура, както и косвено – за издръжка на столове, търговски обекти, бази за отдих и др.
Задължението за внасяне на осигурителни вноски върху средствата за социални разходи и основанията за възникването му са нормативно регламентирани в чл. 6, ал. 12 от КСО. Върху средствата на социални разходи, отнасящи се за периоди до месец декември 2016 г. включително, осигурителни вноски се внасят в размерите за фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ от КСО.
От 01.01.2017 г. разпоредбата на чл. 6, ал. 12 от КСО е променена, вследствие на което върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 от кодекса в пари или в натура, се внасят осигурителни вноски, определени съответно по реда на чл. 6, ал. 3 и 5 от същия кодекс.
За 2017 г. върху социалните разходи се дължат осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове. Размерите и разпределението на осигурителните вноски върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично са определени с разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от КСО. Предвид текста на същата доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход - минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
Върху сумите за сметка на социални разходи давани на работници и служители се внасят и здравноосигурителни вноски. На основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО за лицата по чл. 4, ал. 1 и 10 от КСО здравноосигурителните вноски се определят върху доходът, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО. Върху сумите за сметка на социалните разходи не се дължат осигурителни вноски за фонд „ГВРС“.
Националната агенция за приходите не е компетентна да дава становища за конкретния механизъм, по който се разпределят сумите от средствата за социални разходи на персонала.

   Директор на Дирекция “ОУИ“
Бургас: (п) (не се чете)