По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2017 г. > № 33-00-1 от 15.06.2017 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка при договор за обществена поръчка с изпълнител ДЗЗД
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 33-00-1 от 15.06.2017 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка при договор за обществена поръчка с изпълнител ДЗЗД

Публикувано на 17.10.2017

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас Висше учебно заведение е възложител по сключен договор за обществена поръчка, като изпълнител по същата е гражданско дружество по ЗЗД. Съдружници в същото са три дружества – едно българско и две румънски лица, регистрирани по ДДС. Гражданското дружество е със седалище и адрес на управление е регистрирано по чл.357 от ЗЗД и е със седалище и адрес на управление в Република България и е самостоятелен участник във възлагателната процедура.
Предмет на сключения договор за обществена поръчка е периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Ветеринарно – медицинския факултет при …… университет – Стара Загора. Заплащането на цената на всяка отделна доставка по време на действие на договора се извършва след представяне на двустранен приемо – предавателен протокол за доставката и издадена фактура от страна на изпълнителя по договора.
Към настоящия момент сте посочил, че след извършена доставка от страна на изпълнителя, същият е представил данъчна фактура за дължимата сума, но издадена от българското дружество – съдружник в дружеството по ЗЗД. Върнали сте тази фактура, като сте изискали от изпълнителя данъчна фактура, но издадена от дружеството по ЗЗД, което е изпълнител по договора. От негова страна са последвали възражения, че в сключения договор за създаване на дружеството по чл.358 и следващите го от ЗЗД се съдържа изрична клауза, че при получаване на обществената поръчка, фактурата за доставка ще се издава от единия от съдружниците – българското дружество, който осъществява дистрибуцията на стоките.

   По повод на гореизложената фактическа обстановка, сте поставили следните въпроси:
1. Допустимо ли е при всяка периодична доставка, данъчната фактура за дължимата сума по доставката да се издава от единия от съдружниците в дружеството по ЗЗД, а не от самото дружество по ЗЗД – страна по сключения договор за обществена поръчка?
2. Счита ли се, че доставката е извършена от името и за сметка на обединението в случай, че данъчната фактура към възложителя по договора за обществената поръчка е издадена от един от съдружниците в дружеството по ЗЗД?
3. Ако възложителят извърши плащане по издадена от единия от съдружниците в дружеството по ЗЗД фактура за извършената доставка, може ли счетоводно да се отнесе като редовно плащане по сключения договор по ЗОП?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Договорът за гражданско дружество е уреден нормативно в Закона за задълженията и договорите, в чл.357 от същия, където е и легалната дефиниция на този вид дружество, а именно: неперсонифицирано дружество, създадено с договор между две или повече лица за обединяване на своята дейност за постигане на една обща стопанска цел.
Съгласно гражданското право неперсонифицираното дружество няма отделна правосубектност, но по различен начин са уредени нещата за целите на данъчното и счетоводно третиране. На основание чл. 9 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, по отношение на производствата за установяване на данъчни и осигурителни задължения неперсонифицираните дружества следва да се разглеждат като самостоятелни правни субекти, които са носители на данъчни права и задължения.

   Във връзка с гореизложеното, обръщам внимание, че за всички извършени от неперсонифицираното дружество доставки на стоки или услуги спрямо трети лица се прилагат общите правила на Закона за данък върху добавената стойност. Ето защо, и на основание чл.113, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл.117 от същия закон.
В качеството си на стопански субект, извършващ независима икономическа дейност, гражданското дружество представлява данъчно задължено лице по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС и като такова формира и облагаем оборот по смисъла на чл.96, ал.2 от същия закон, може да извършва възмездни доставки на стоки и/ или услуги в изпълнение на дейността за която е създадено, като издава данъчни документи и начислява данък върху добавената стойност, води данъчни регистри по реда на чл.124 и подава справки – декларации.

   В случая на запитването, съгласно приложеното копие на договора за възлагане на обществена поръчка, изпълнител по същия се явява дружеството, регистрирано по Закона за задълженията и договорите – В…….. , с ЕИК ……... Като такова лице и на основание чл.113, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, същото има задължение да издаде фактура за извършената от него доставка на стоки към представляваното от Вас лице.
За повече информация Ви уведомяваме, че в Интернет страницата на Националната агенция за приходите е публикувано Указание № 92-00-5628 от 11.03.2009 г. на Изпълнителния директор относно данъчното третиране на операциите, свързани с дейността на консорциум.
В заключение на изложеното по-горе, Ви обръщам внимание, че въпросите отправени в цитираното по-горе запитване касаят правата и задълженията и на данъчно задължено лице, различно от лицето, което представлявате. Ето защо, Вие не бихте могли да се позовавате на изразеното от нас становище във връзка със спазването на задължения по данъчното законодателство от други данъчно задължени лица.
По повод на въпроса, който поставяте относно счетоводното отчитане на извършените от Вас плащания по повод на получени доставки, Ви обръщам внимание, че приходната администрация не е компетентна да изразява становище. За тази цел бихте могли да отнесете този въпрос към Дирекция „Данъчна политика“, Отдел „Счетоводна практика“.

   Директор на Дирекция „ОУИ“ Пловдив: (п) (не се чете)